سايپا - استقالل در ورزشگاه تختي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با تصميم كميته برگزاري مسابقات سازمان ليگ بازي استقالل برابر سايپا در هفته چهارم ليگ برتر در ورزشگاه تختي برگزار ميشــود. ســعيد فتاحي مسوول كميتــه برگزاري مســابقات در اين باره ميگويد: «طبق برنامهريزي انجام شــده بازي اســتقالل برابر ســايپا در ورزشگاه تختي برگزار ميشود.»او در پاسخ به اين سوال كه آيا سايپا راضي به بازي در اين استاديوم هست يا نه هم ميگويد: «آنها قصد داشــتند در دستگردي بازي كنند اما شوراي تامين موافق نبود و بازي شان به ورزشگاه تختي منتقل شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.