استقالل جريمه شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كميتــه انضباطي تيم اســتقالل را روز گذشــته جريمه كرد. مســابقه تيمهاي اســتقالل تهران و اســتقالل خوزستان در هفته دوم بازيهاي ليگ برتر روز 3۱ مرداد برگزار شد و از سوي برخي هواداران تيم استقالل اهانت به فدراســيون فوتبال صورت گرفت. اين تيم طبــق ماده ۹۷ بايــد 0۵ ميليون ريال جريمه نقــدي پرداخت كند. اين واكنش هــواداران اســتقالل به خاطر اختالف اســتقالل با فدراسيون بر سر محروميت بازيكنان تيم اميد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.