فقط پادواني ميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

از بين بازيكنان مصدوم اســتقالل تنها پادواني به بازي با ســايپا ميرسد. اســتقالل ۵ بازيكــن را بــه دليــل مصدوميــت برابر تراكتــور در اختيار نداشــت كه از جمع اين نفــرات تنها پادواني به بازي با ســايپا ميرســد و بقيه بازيكنان به احتمال زياد در ديدار پنج شــنبه استقالل هم غايب هستند. رسيدن پادواني به بازي با سايپا قطعي اســت در حالي كه احتمال رســيدن اسماعيلي هم وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.