آقاي درخشان يك ماه پيش پول بود؟

حتــي اگر حافظهمان یــاري نکند اما آنچه که پیشتر از زبان مربیان مطرح شــده، در فضاي مجازي آرشــیو شــده و به ثبت رســیده اســت. علي کریمي از روزي مســوولیت فني تیم نفت را برعهده گرفت تا روزي که عطاي ماندن را به لقایش بخشــید همه دغدغه و نگرانياش پرداخت شـ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از باخت به پرسپولیس در هفته سوم شرایط فرق و درخشان تهدید به کناره گیري کرد. او مدعي است که مسووالن باشگاه جواب تلفنهایش را نميدهند در حالي که علي کریمي بارها پاسخ تلفن مسووالن باشگاه را نميداد چون از او خواسته بودند که قراردادش را امضا کند اما کریمي تا مشکل مالي شاگردانش حل نميشد که نشد حاضر به امضاي قرارداد نبود.

همانطور كه پيش بيني ميشد هر چه زمان جلوتر ميرفت هيــچ اتفاق جديدي براي تيم نفت نميافتاد. كريمي هم عنوان كــرده بود كه به هر قيمتي حاضر به ماندن نيست: « متأسفانه آن همدلي و آن يكدست بودن را در تيم بيروني باشگاه نفت نميبينم و به همين دليل چند روز قبل هم گفتم كه اميدوارم مجبور بــه اتخاذ تصميم جديدي نشــوم اما از آن روز تا به حال نه تنها اتفاق جديدي نيفتاده بلكه به نظر ميرســد براي مسووالن باشگاه سرنوشت تيم هيچ اهميتي ندارد، چرا كه اگر غيــر از اين بود، حداقل بايد وضعيت قرارداد بازيكنان نهايي ميشد. قبال هم گفتهام به هر قيمتي حاضر به كار كردن نيســتم. من نميتوانم به شخصه در تيمي كار كنم كه حق و حقوق كساني كه قبال در آن تــالش كرده بودند، چه بازيكن و چه كادرفني و ديگران پرداخت نشود. آه و نفرين كســي پشت تيم باشد ضربهاش را تيم ميبيند. حــق و حقوق بازيكنان فعلي نيز بايد پرداخت شود.»

در نهايت هــم جادوگر تصميمش را عملي كرد و پاي حرفش ايســتاد تا بعدها مقابل شاگردانش قرار نگيرد. كريمي رفت تا بسياري از بازيكناني كه در زمان حضورش با پيغام و پسغامهاي مختلف خواهان حضور در تيم نفت بودند در كمتر از چند ســاعت بعد از جدايي قطعي كريمي خودشان را به باشــگاه نفت و محل تمرين تيم برســانند. حميــد درخشــان آن روزهــا جمالتش و شــايد نگاهش به تيمي كه مشكالت مالي عديدهاي دارد با امروز بســيار متفاوت بود. درخشــان بعد از بازي ســوپرجام كه روي نيمكت هم ننشســته بــود از كار كردن در شــرايط ســخت حرف ميزد: « هدف من از حضــور در نفــت تهران، كمــك به اين تيم است. همه ســختيهاي كار را ميدانم و دوســت دارم در اين شــرايط كار كنم و انشــاءا... نتايج خوبي بگيريم. ما مشكالت سختي را تحمل ميكنيم و اميدوارم باشگاه كمك كند و تيم جواني را راهي مســابقات كنيم. ما هميشه شرايط خوبي نداريم. من ســابقه زيادي دارم. در شــهرداري تبريز، داماش گيالن و پرســوليس بودم. زماني به اين تيمها رفتم كه بحران داشــتند. برخي از مربيان اهل ريسك هستند و بعضي اهل احتياط.»

هــر چه زمــان بــه جلــو ميرفت صحبتهاي درخشان شــنيدنيتر ميشد. او قبــل از بازي با ســپيدرود اينطور گفت: « فوتبال براي ما مربيان ريســك اســت. اگر قرار باشــد در خانه بنشــينيم و بيايند و بگويند مســووليت فــالن تيم را بگير كه كاري نكردهايم. بايد جايي از زندگي ريسك كنيم. دوستان ساعت 11 صبح به در خانه من آمدند و آنجا گفتنــد كه نفت نماينده ايران در آسياســت. آنها عنــوان كردند كه شــايد نفت از ليگ ايران حذف شود اتفاقي نيفتد اما اگر از آســيا حذف شويم، اتفاقات زيادي رخ خواهد داد و شايد سهميه ما در آسيا به خطر بيفتد. آقايان از من خواستند و مــن اين ريســك را پذيرفتــم و از اين موضوع هم خوشحالم.»

اما بعــد از باخت به پرســپوليس در هفته سوم شــرايط فرق و درخشان تهديد به كنــاره گيري كرد. او مدعي اســت كه مســووالن باشــگاه جــواب تلفنهايش را نميدهند در حالي كــه علي كريمي بارها پاســخ تلفن مسووالن باشــگاه را نميداد چون از او خواســته بودند كــه قراردادش را امضــا كنــد اما كريمي تا مشــكل مالي شــاگردانش حل نميشد كه نشد حاضر به امضاي قرارداد نبود.

در نهايــت صــداي اعتــراض حميد درخشان بعد از يك ماه بلند شد: « بازيكنان بــه دليل مشــكالت مالي تمريــن نكردند تا مســووالن باشــگاه به وضعيت ماليشان رســيدگي كند. آنها به خاطر احترامي كه براي من قايل بودند در تمرينات و مسابقات شركت كردند. تا روشن نشدن شرايط مالي باشــگاه در تمرينات شركت نخواهيم كرد. مسووالن باشــگاه بايد هرچه زودتر به فكر حل مشــكالت و دفاع از اعتبار باشگاه نفت باشــند. بازيكنان تاكنون شرايط تيم نفت را درك كردهاند. مســووالن باشگاه را پيدا نميكنيــم و هر چه تمــاس ميگيرم هيچ كس پاسخگو نيست.

واقعــا روزهاي ســختي را ســپري ميكنيم، با اين شــرايط ادامه كار ســخت است. ما دوســت داريم كار كنيم اما واقعا دارد شرايط براي ادامه همكاري غير ممكن ميشــود. اگر مسووالن باشــگاه ترتيب اثر ندهند مجبورم تصميم ديگري بگيرم.»

حــاال چنــد ســوال: اول اينكــه چرا مديرعامل يا ســخنگوي باشگاه در اين باره اظهارنظر نميكنند. چرا هيچ پاســخي به ادعاهاي درخشــان ندارند. دوم اينكه تيم نفت تهران بــا حامي مالــي روي پيراهن مقابل پرســپوليس به ميدان آمد. اگر اين حامي مالي فقط براي يك بازي باشــد كه حتما پولش را نقــدي يا چكي داده كه در هر دو صورت باشــگاه ميتواند بر اســاس آن بخش كمــي از مطالبــات بازيكنان را بدهد. اما سوال ســوم چرا بعد از افشاگري بازيكن نفت تهران مبني بر اينكه قراردادش دستكاري شده هيچ مسوولي چه در باشگاه و چه در فدراسيون پيگير اين موضوع نشد. حداقل مســووالن نفت بايد درباره اين يك مــورد خاص و ويژه اظهارنظر ميكردند. در واقع يا تكذيب میكردند يا توضيحي براي آن اتفاق ارائه میدادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.