فكري: صبا براي ما ناشناخته است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود فكري، ســرمربي تيم فوتبال نفتمسجدسليمان درباره پيروزي تيمش مقابل ماشينســازي در هفته اول ليگ يك ميگويد: «خدا را شــكر تمــام برنامه ما اين بود كه گام اول را محكــم برداريم كه در بازي اول برابر ماشينســازي تبريز موفق شديم به سه امتياز دســت پيدا كنيم. بازيكنانم بــا تمام توان خود بــازي كردند اما با توجه به اينكه هواي مسجدســليمان بســيار گرم بود، من نگران بودم كه بازيكنانم دچار مصدوميت شوند، چرا كه هفتههاي اول ليگ است و بدنها آمادگي ۰9 دقيقه بازي كردن را ندارند.

در اين ديــدار بازيكنانم در هر دو نيمه بازي خوبــي ارائه دادند، البته در دو، ســه دقيقه اول تمركز الزم را نداشــتيم اما كمكم بازي را در اختيار گرفتيم. در اين بازي موقعيتهاي بسياري ايجاد كرديم و ميتوانستيم بيش از ســه گل هم به حريف بزنيم اما در دقيقه هفتاد كه با توجه به گرمي هوا، وقت اســتراحتي به بازيكنان داده شــد، من به آنها گفتم كه ديگر نيازي به گل نداريم و فقط بازي را مديريت كنيد تا كســي آســيب نبيند. از تكتك بازيكنانم كه بازي خوبي را به نمايش گذاشتند، قدرداني ميكنم.»

او اميدوار اســت كه بــا همين روند جواز حضور در ليگ برتر را به دســت آورد: «نفرات خوبي را در اختيار داريم كه توانايي بازي كردن در دو يا ســه پست را دارند. بيشتر بازيكنان ما تجربــه بازي در ليگ برتــر را هم دارند، ضمن اينكــه مجموعه مديريت شــركت نفت نيز در برنامه خــود دارد كه تا روز آخر از تيم حمايت كنــد تا در نهايت تيم جواز حضور در ليگ برتر را به دســت آورد كه اميدوارم وسط راه مشكلي ايجــاد نشــود و بتوانيم جزو تيمهــاي مدعي باشيم. امســال نفتمسجدسليمان توانايي صعود به ليگ برتر را دارد و فقط تمــام مجموعه بايــد تا روز پاياني همدل باشــند. نگراني كه در حال حاضر وجــود دارد، مربوط به بدهي تيم در زمان حضورش در ليگ برتر اســت كه بايد به ســازمان ليگ پرداخت شــود و اينكه هر هفته به ما ميگويند اجازه بازي نداريد، واقعا ما را نگران ميكند. اميدوارم مســووالن شهري و استاني و همچنين مســووالن وزارت نفت هرچه سريعتر اين مشكل را رفع كنند تا تيــم بدون دغدغه و با تمركز باال در بازيها شــركت كنــد.» آنها اين هفته با صباي قم بازي خواهند كرد: «صبا براي ما ناشــناخته اســت چرا كه اين تيم در آخرين لحظات بســته شــد ولي اينكه در بازي اول به نتيجه تساوي ميرســد، نشــان ميدهد كه تيم دست و پا بستهاي نيســت. مطمئنا بازي ســختي خواهيم داشت و اميدوارم با تمركز الزم بتوانيم سه امتياز را نصيب خودمان كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.