در دادسراي نظامي اسمي از اژدريزاده نبردم تا در سمتش باقي بماند

افشاگري تلخ سروش سعيدي درباره مدیریت فوالد:

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازماندههاي جنجال كارتهاي پايان خدمت جعلي حــاال ماههاي آخر خدمت سربازيشــان را ميگذرانند. جنجالي كه مســير زندگي بعضيها را بــه كل تغيير داد، برخي را از فوتبال دور كرد و خالصه تبعاتــش گريبــان خيليهــا را گرفت. با وجود همه زمزمهها و حاشيههايي هم كه درباره جاعلين مطرح ميشد اما هيچ وقت هيچكس توضيح روشن و واضحي درباره اينكه چطور كارت پايــان خدمت جعلي گرفته است، ارائه نداد تا امروز حتي براي يادآوري اينكه چه كســاني كارت جعلي گرفته بودند و چــه اتفاقاتي رخ داد، نياز به زمان داشته باشيم. اين ماجرا اما براي قربانيان ايــن اتفاق هنوز مثــل روز اول اســت. حتي اگر به موقــع حرفي درباره مقصران اين اتفاق نزده باشــند. ســروش سعيدي يكي از همين بازيكنان است كه حاال گرچه دير امــا تصميم گرفته درباره اين اتفاقــات حرف بزنــد. او علنا اژدري زاده، مديرعامل فوالد خوزســتان را عامل ايــن اتفاقــات معرفي ميكنــد و درباره ادعايــش توضيح ميدهد: « همين آقايان زماني كه در فوالد نوين بودم براي من از طريق يكي از بازيكنان ســابق فوالد نوين كارت پايان خدمــت گرفتند، من در آن مقطع سني نداشتم و گول سياه بازيهاي او را خــوردم، بختيار رحماني و امثال من از جريــان كارتهاي پايــان خدمت خبر داشتيم.»

البته خود سعيدي همين حاال مورد نقد اســت كه چــرا در زماني كــه بايد، واقعيت را بيان نكــرده و به ادامه فعاليت افرادي كه خللي در سيســتم ايجاد كرده بودند، كمك كرده است. چرا كه سعيدي در ادامه صحبتهايــش ميگويد: «بنده در دادســراي نظامي اسمي از اين آقايان نبردم و خودم را مقصــر معرفي كردم تا اينها به كارشــان ادامه دهند اما از اعتماد ما سوءاستفاده كردند.»

او در راســتاي ايــن افشــاگريها همچنيــن به تغييري اشــاره ميكند كه مديريت فوالد در قــرارداد او ايجاد كرده بود: « با باشــگاه فوالد خوزستان تا سال 98 قرارداد داشــتم كه در ســازمان ليگ نيز ثبت شده است اما مدير عامل باشگاه به من گفت كه قرارداد شــما يكساله بود و شــما بازيكن آزاد هستيد. نامه سازمان ليگ را به او نشــان دادم اما باز هم قبول نكرد و گفت اين قرارداد يكساله شماست كه در دست من اســت. آقاي اژدريزاده در كمال خونســردي گفت ما به تو ترفند زدهايــم و داخــل قرارداد مالي شــما كه گفتيم امضا كن قيد شــده بود پنج ساله كه شما فســخ كرديد و قرارداد يك سال معتبر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.