خطر كسر امتياز و سقوط پديده به ليگ پايينتر

بازیكن ازبك در صف شاكيان پدیده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهــادر نســيم اف را يادتان هســت؟ مهاجم ازبكســتاني كه براي پستي كه در آن بازي ميكرد، بيش از حد چاق بود و به همين خاطر آنقدرها نتوانست به كار پديده بيايد. هميــن بازيكن اما حاال دردســري اساسي براي پديده به وجود آورده و باعث شــده كه خطر كســر 6 امتياز و سقوط به ليــگ پايينتر اين تيــم را تهديد كند. در واقع باشــگاه پديده خراســان در صورتي كه نتواند مطالبات اين بازيكن را پرداخت كند، در معرض اين جريمهها قرار ميگيرد و درست در فصلي كه بازيكنان و كادرفني به كسب سهميه آسيايي فكر ميكنند بايد تنشهاي ناشــي از احتمال سقوط به ليگ پايينتر را تحمل كنند.

ماجــرا از اين قرار اســت كه كميته انضباطــي فيفا چند روز پيش نامهاي را به باشگاه پديده ارسال كرد كه طي آن باشگاه پديده بابت ديركــرد مطالبات اين بازيكن به پرداخت ۰1هزار فرانك محكوم شــده است. ضمن اينكه باشگاه پديده بايد عالوه بر اين مبلغ تمام مطالبــات بازيكن ازبك را پرداخت كند. همچنين باشــگاه پديده بايــد مبلغ 2 هزار فرانــك نيز بابت هزينه رســيدگي اين پرونده به كميته انضباطي فيفا بپردازد.

در صورتي كه باشگاه پديده اين مبلغ را پرداخت نكند با كســر 6 امتياز رو به رو خواهد شــد ضمن آنكه در صورت تمكين نكردن از پرداخت اين مبلغ، باشگاه پديده در خطــر ســقوط به دســته پايينتر قرار خواهد گرفت.

نكتــه جالــب توجه اينجا اســت كه بــا وجود باز بودن پنجــره نقل و انتقاالتي باشگاه پديده امسال كميته تعيين وضعيت فدراســيون فوتبال اجازه نقــل و انتقاالت بازيكنان خارجي را به باشگاه پديده نداد تا اين باشــگاه وضعيت خود در مورد شكايت بازيكنان خارجي را مشخص كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.