خشم گردان از گل شيمبا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در روزي كه نفتيها بــا حضــور هــواداران پرشورشــان بسيار آماده بودند، مهاجري كاري از پيش نبرد و تيمش با دو گل مغلوب برزيليها شد تا فرياد خشــم مهاجري نيز بلند شود.

شــيمبا يــا همان لوســيانو پريــرا يكي از برزيليهاي نفت آبادان از بازيكناني بــود كه نقش مهمي در برد تيمش در جدال حساس با پديده ايفا كرد.

او بعد از اينكه نخستين گلش را در هفته دوم برابر سايپا به ثمر رساند موفق شد با زدن گل دوم تيمــش در برابر پديده، خودش را به جمع گلزنان برتر ليگ در هفته ســوم برساند. البته كه شــيمبا در حالــي گل دوم را به ثمر رساند كه شهاب گردان دروازهبان نفت آبادان نسبت به اين گل معترض بود.

گردان كــه ابتــدا ضربه فريــد بهزادي كريمي را دفع كرده بود در برگشــت نتوانســت مانــع از ضربه شــيمبا كه مقابــل دروازه حضور داشت شود. او نسبت به حضور شيمبا در شرايط آفســايد معترض بود اما اعتراضهايــش به كمك داور مسابقه بي فايده بود چرا كه كمك معتقد بود صحنــه را به خوبي ديده كه مهاجم برزيلي نفت آبادان در آفسايد نبوده است.

گردان با دو گلي كه در اين بازي دريافت كرد، در ردهبندي گلرهــاي ليگ به ردههاي پايين تري ســقوط كــرده اســت و يكي از داليل عصبانيتش هم ميتواند همين موضوع باشــد چرا كــه او در دو هفتــه اول تنها يك گل دريافــت كرده بود و اميــدوار بود بتواند دروازهاش را مقابل صنعت نفت آبادان بســته نگه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.