مهاجري، شاكي از عملكرد مدافعان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از برد 4 بر صفر مقابل ســپاهان در هفته گذشته، كمتر كسي تصور ميكرد پديــده بازي اين هفتــهاش را با نتيجه 2 بر صفر به صنعت نفت آبادان واگــذار كند. اين اتفاق اما افتاد و شــايد اگــر بعد از ايــن باخت پــاي درد دل رضا مهاجري بنشــينيد، ميبينيــد كه بعــد از اين باخت، او حســابي از دفاع تيمش شاكي است و در همين رابطه هم ميگويد: « معتقدم صنعت نفت بــا تمركز باال توانســت بر مــا غلبه كند، دفاع ما بايد قويتر عمل ميكرد كه متاســفانه نكرد تا در دقايق پاياني دروازه خود را باز شــده ببينيم. البته در مجموع بازيكنان ما موفق شدند بــازي خوبي به نمايش بگذارند اما به چيزي كه حقشان بوده نرسيدند.» اين نخستين شكست پديده در فصل بود و مهاجري معتقد اســت به خاطر كم و كاســتيهايي بوده كه در تيم وجود دارد: «هنوز يكســري كم و كاستيها داريم كه بايد برطرف كنيــم، بازيكناني كه جــذب كرديم همگي خوب هســتند امــا بابك حاتمــي مصدوم شــد و اكنــون در دفاع راســت دچار مشكل شــديم، در خط هافبــك روي گرفتن احمــدي حســاب كرده بوديــم، بــه دنبــال اين هســتيم كه تا هفته چهارم تمام اين ضعفها را بپوشانيم.» بازي دادن به خانزاده، به نوعي پايان اختالفاتي بود كه بين مهاجري و اين بازيكن رخ داده بود كه مهاجري دربارهاش ميگويد: «واقعا جريان خاصي نبود و نميدانم چرا اينقدر به اين موضوع پرداخته شــد. خانزاده از بازيكنان خوب ماست كه تاكنون نيز بازيهاي خوبي به نمايش گذاشــته اســت، همانطور كه ديديد مشــكلي هــم پيش نيامد و او با تيم بــه بازي خود ادامه ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.