خلعتبري: خواستم به شادكام بگويم تسليم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخــورد محمدرضــا خلعتبري با محمد شادكام، باعث شد كه خلعتبري بازي اين هفته را نتواند به پايان برساند و مجبور به ترك زمين مســابقه شود. روايــت طنزگونــه خلعتبــري از اين برخورد و خطايي كه شــادكام روي او انجام داده، در نوع خود جالب اســت. خلعتبري اين برخورد را اينطور روايت ميكند: «دقيقه ۵ بازي بود كه محمد شــادكام خطايــي را روي مــن انجام داد كــه از ناحيــه عضله 4 ســر ران دچار آســيب ديدگي شدم. شايد داور ميتوانســت در آن صحنه به شادكام كارت قرمز بدهد امــا اين كار را نكرد. همين بازيكن دقيقــه ۰2 هم برخورد ديگري با بازيكن ما داشــت و اگر داور دقــت ميكرد شــادكام در نهايت يا با دو كارت زرد يا كارت قرمز مســتقيم اخراج ميشــد. دقيقــه ۰۳ بازي هم برخورد ديگري با بازيكن حريف داشتم و همين باعث شد ديگر نتوانم به بازي ادامه دهم.»

خلعتبري همچنين ميگويد: «آن طور كه شــادكام من را زد فكر كردم از دست من ناراحت است، ميخواستم بــه او بگويم اگر از حضور من در زمين ناراحت هســتي بگو تا خودم بروم، ما تسليم! برخوردي كه با او داشتم آنقدر شــديد بود كه حس كردم آب سردي روي مــن ريختهانــد و خيلي حالم بد شــده بود. البته الزم است تاكيد كنم كه داور مســابقه آقاي حيدري بود كه داور جواني است و او را دوست دارم.»

او كه علي رغم دو فصل گذشته، فصل خوبي را در پديده شــروع كرده، درباره عملكرد خودش تأكيد ميكند: « در اين مدت از وضعيت خودم راضي هســتم و به جز بــازي مقابل صنعت كه مصدوميت مانــع از ادامه حضورم شد در دو بازي گذشــته آن طور كه ميخواســتم عمل كرده ام. از انتخاب پديده خيلــي خوشــحالم، مهاجري بــه بازيكنان خــود اعتمــاد و اعتقاد دارد و تيــم خيلي خوبــي داريم. تيم مــا فوتبال زيبايي را بــازي ميكند و مطمئن باشيد اين بچهها در روزهاي نه چنــدان دور حرفهاي زيادي براي گفتن دارند.»

پديده هفتــه آينده با اســتقالل خوزســتاني بازي دارد كه نســبت به بــازي تدافعي اين تيــم انتقاداتي وارد شــده اســت. به همين دليل است كه او ميگويــد: «هر مربي رويكردي دارد و ويســي نيز ترجيح ميدهد روي خط دفاعي خود تمركز بيشتري داشته باشد و از ضد حمالت اســتفاده كند. در كل ديدگاه او براي ما قابل احترام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.