كياني: به گلمحمدي گفتم تمام تيم پشت تو ايستاده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در اينكــه تراكتورســازي بعــد از محروميت حال و روز خوبي ندارد، شكي نيســت. شرايط تيم اصال به گونهاي است كه نه ميتوان سرمربي را مقصر دانست و نــه بازيكنان را. با اين حال باز هم عدهاي هستند كه تقصيرها را به گردن سرمربي انداختهاند و زمزمههاي تغيير كادرفني را به راه انداختهاند.

اين بار امــا مهدي كياني، كاپيتان تراكتورسازي اســت كه به نمايندگي از همه بازيكنــان، حمايت همه جانبه خود از ســرمربي را اعالم كرده است. كياني در راســتاي حمايت از سرمربي تيــم، ميگويــد: « مربيان مــا با تمام وجود كار ميكنند و افراد قوي هستند. يحيي گلمحمــدي هم از اين ناراحت است كه چرا توپهاي ما به گل تبديل نميشــوند. ما همه جوره از كادر فني حمايــت ميكنيــم و نميدانيــم اين صحبتهــا از كجا ميآيد. من بهعنوان كاپيتــان تيم اعالم ميكنــم كه همه پشت كادر فني هستند. به گلمحمدي گفتم: «همه تيم پشــت تو ايســتاده، پس بــا قدرت بــه كارت ادامه بده، ما نميگذاريم زحمــات كادر فني ناديده گرفته شود.»

كيانــي دربــاره درگيــرياش با اميد نورافكــن اينطور توضيح ميدهد: «فوتبال است و از اين اتفاقات در زمين بــازي رخ ميدهد اما بيــرون از زمين همه با يكديگر رفيق هستيم. در زمين همه ما مجبوريم محكــم بازي كنيم، چون دوســت داريم تيممان ببرد. آن اتفاقات هم تمام شــد و بين من و اميد نورافكن هيچ دلخوري وجود ندارد.»

كاپيتان تراكتورسازي با اشاره به بــازي هفته آينده تيمــش مقابل نفت تهــران ميگويد: «ديــدار مقابل نفت تهران براي تراكتورســازي بازي مرگ و زندگي اســت. نياز داريم كه هرطور شده آن بازي را ببريم. نفت تهران تيم خوبي اســت و مربي خيلي خوبي دارد. در فوتبال هميشــه باال و پايين وجود دارد امــا بايد با تمام وجود كار كنيم تا شرمنده هواداران نشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.