ستار همداني: فوتبال در تبريز رو به نابودي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وقتي ماشينسازي هم به ليگ برتر صعود كرد و سهميههاي تبريز در ليگ برتر به ســه تيم رســيد، شكي نبود كه تبريز به يكي از قطبهاي فوتبال ايران تبديل شده است.

درســت در همين مســير بود كه سقوط ماشينسازي، محروميت تراكتور و افت فاحش گســترش فوالد، تبريز را به يكباره از مسيري كه در پيش گرفته بود، دور كرد.

ستار همداني در وصف اين روزهاي فوتبــال تبريز بــه نكته جالبي اشــاره كرده و گفته: « متاســفانه فوتبال تبريز بــه هيچ وجه حال و روز خوشــي ندارد و ما در ليــگ برتر و ليــگ يك مقابل حريفــان راه به جايــي نميبريم. اينكه نه تراكتور نتيجه ميگيرد، نه گسترش، نه ماشينسازي و نه شــهرداري، نشان ميدهد كه آب از سرچشــمه گل آلود است و مشــكل به باشــگاهها و مربيان باز نميگردد. اينكه تراكتورســازي از دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم ميشــود، ماشينســازي هنوز به ليگ برتر نيامده دوباره سقوط ميكند يا براي شهرداري در سالهاي گذشته آن مشكالت عجيب پيش ميآيد كه از ليــگ برتر يكضرب به ليــگ دو ســقوط ميكنــد، همه و همه نشــان ميدهد كه ضعف در ريشه مديريت فوتبال تبريز اســت. متاسفانه مديــران فوتبال آذربايجــان بخصوص تبريز در خواب زمستاني به سر ميبرند و عنقريب است كه فوتبال در تبريز به طور كلي نابود شود.»

پيــش از آنكــه فوتبــال در تبريز نابود شود، ســتار همداني هشداري به مسووالن اســتان آذربايجان ميدهد و در اين رابطه ميگويد: «من به مسووالن اســتان آذربايجان هشدار ميدهم كه به فكر فوتبال تبريز باشــند تا اين فوتبال نابود نشــده اســت. مديريت فوتبال در تبريــز نياز به يك خانه تكاني اساســي دارد. تفكــرات كهنه و نخ نما شــده بر مديريت فوتبال تبريز حاكم اســت و تا اين تفكرات تغييــر نكنند فوتبال تبريز نجات نخواهد يافت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.