گروسيان، قرباني بزرگ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تصوير اشكهاي تلخ فرزين گروسيان، بعد از شكست تراكتور مقابل استقالل، يكي از تلخترين قابهايي است كه ميتواند از اين ليگ در تاريخ فوتبال ايران ثبت شود. بله، او عملكرد ضعيفي داشته، در دو هفته ابتدايي ليگ به هيچ عنوان نمايش قابل قبولي نداشته و در هفته ســوم نقش تعيين كنندهاي روي تك گل اســتقالل تهران داشت و نتوانست روي شوت از راه دور سرور جباروف واكنش مناسبي داشته باشــد. اين اتفاق و شكست تراكتور باعث شــد شــماره يك تبريزيها در پايان بازي نتواند جلوي اشــكهايش را بگيرد. اشــكهاي تلخي كه از روزهاي بد و بدشانسي گروســيان خبر ميدهد. روزهاي بدي كه مسووالن تراكتورسازي براي او رقم زدهاند و او را به بزرگترين قرباني ليگ تبديل كردهاند. چــرا؟ چون به موقع او را جايگزين اخباري نكردند كه شيوه مديريت استرس و فشارهاي رواني ناشي از بازي در رقابتهاي حســاس ليگ را ياد بگيرد. اجازه ندادند او پيش از اينكه به ايــن روزهاي بحراني وارد شــود، حداقل در هفتههاي پاياني ليگ قبل در دروازه قرار بگيرد و پيش از ورود به ليگ هفدهم آزمون و خطاهايش را كرده باشــد. حاال اجازه ندهند كه ســقوط كند و پيش از آغاز به خط پايان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.