گنج گرانبهايیكه يحيی در تراكتور دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

«عيبــي يــوخ» رمــز ايســتادگي تراكتورســازي مقابــل توفان وحشــتناكي اســت كه در اين تيم وزيدن گرفته اســت. كدام تيم پرطرفدار را ســراغ داريد كه براي ســومين هفته پياپي ببازد و هوادارانش در پايان بازي بايســتند و تشويقش كنند؟ اين گنج گرانبهايي است كه يحيي گل محمدي و بازيكنــان تراكتورســازي دارند و با وجود هميــن گنج ايــن روزهاي ســخت را تاب ميآورند. انگار اين هواداران شرايط حساس تراكتورسازي را حتي بيشــتر از بازيكنان و مســووالن تيــم درك ميكننــد و بهترين راهكار را براي روحيــه دادن به اين تيم در پيش گرفتهاند. محمد ايرانپوريان با اشاره به رفتار ستودني اين هواداران ميگويد: «اكنون شرمنده هوادارانيم. آنها پس از هر باخت ده دقيقه ايســتاده تيم را تشــويق ميكنند و ما جلوي آنها شرمســار ميشــويم.» محمد ايرانپوريان، آينده را بهتر از امروز ميبيند و در همين رابطه ميگويد: « از ابتدا مشخص بود كه كارمان سخت است و ما به اين قضيه مطلع بوديم. شــما به ميانگين سني تيم در داخل زمين توجه كنيد، ما جوانان شايستهاي در اختيار داريم ولي استفاده از جوانان تاوان دارد. اين بازيكنان در آينده حرفهاي زيادي براي گفتن خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.