افضل: فرقي نميكند بازيكن اهل كجا باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي افضل، ســرمربي تيم فوتســال گيتي پســند اعتقاد دارد كه تيمش مقابل شهرداري ساوه مســتحق پيروزي بود:« به نظر من بازي خوبي نبود و تيم ما نتوانست خود را بر بازي مســلط كنــد اما برعكس ســاوه تيم خيلــي خوبي بــود و بازيكنان جنگندهاي داشــت. آنها كار تيمي را خوب انجام ميدهند. ما در نيمه اول ۳ بر 2 عقب بوديم و خدا را شكر با فشاري كه بچهها در نيمه دوم به روي تيم ساوه آوردند توانستند عالوه بر جبران گل خورده پيروز ميدان هم شــوند. ما بايد از هفته آينده بيشــتر روي شــرايط روحــي و رواني تيــم كار كنيم و همچنين بايــد رو به تاكتيك حمله و دفاع بياوريم و بيشــتر روي اين موضوع تمركز كنيم.» او براي جذب بازيكن حساســيتي روي برزيلي بودن آن ندارد: «براي ما فرقي ندارد كه بازيكن كجايي باشد و تنها چيزي كه براي ما اهميت دارد، اين اســت كه يك جــاي خالي داريم و آن را پــر كنيم، البته بازيكني بايد جذب كنيــم كه بتواند نقاط ضعف تيم مــا را پر كند و ايــن بازيكن با تيم هماهنگ باشــد و در اين صورت است كــه ما يك نفر باقي مانــده خود را تكميل ميكنيــم.» افضل تــا اين جــاي ليگ از داوريها رضايت دارد: «خدا را شــكر همه تيمها توانســتهاند خودشان را به خوبي در ليگ پيدا كنند و در حال حاضر ليگ منظم و خوبي داريم و همچنين شرايط داوريها هم فعال خوب و مشــكلي ندارد و اميدوارم كــه روز به روز ليگ ما پوياتر و شــادابتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.