دينمحمدي: از من كارت شناساييميخواستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مي خواستند پيش از بازي استقالل تراكتورسازي از سيروس دين محمدي تقدير كنند كه رفتار مأموران ورزشــگاه آزادي چنان خاطره بدي از اين تقدير در ذهنش به جاي گذاشــت كه شايد ديگر هيچ وقت از هيچ تقديري استقبال نكند. ســيروس دين محمدي درباره آنچه روز جمعه بر او گذشــته اينطور ميگويد: « خيلــي وقت بود كه به ورزشــگاه آزادي نرفته بودم اما با اصرار كشــاورز آمدم تا خاطرات را زنده كنم و هواداران استقالل را ببينم. ميخواستند از من تقدير كنند اما ماموري كه آنجا ايســتاده بود، رفتار زنندهاي با من داشــت و با لحن عجيبي از من درخواســت كارت شناسايي كرد. بعــد از اتفاق جمعه شــب ، من حق را به كســاني ميدهــم كــه ميگويند به پيشكسوتان احترام نميگذارند.» گرچه براي خيليها نيازي به يادآوري نيســت امــا ببينيد كار به كجا رســيده كه دين محمــدي الزم ميدانــد، افتخاراتش را يكبار ديگر يادآوري كنــد: «من اخيرا مربي اســتقالل بودم، ۰۵ الي ۰6 بازي ملــي دارم، در اروپــا بــازي كــردهام و افتخارات زيادي كســب كردهام و مهمتر از همه عشق كنار زمين ايستادن ندارم. از من كارت شناسايي خواستند در حالي كه اسم من خودش شناسنامه است. آن ســرباز 2 ســال خدمتش تمام ميشود ولــي اين بياحترامي كــه به من كردند را فراموش نميكنــم. حداقل انتظار اين بود كه شــخصي را آنجا ميگذاشتند تا پيشكسوتان را بشناسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.