ناجي: به لحاظ بدني كم آورديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســعود ناجي، سرمربي تيم فوتسال شــهرداري ســاوه درباره شكست تيمش مقابل گيتي پســند ميگويــد: «در ۰۳ دقيقــه اول همــه اذعان دارنــد كه چه به لحــاظ كمي و چه به لحــاظ كيفي از گيتي پســند برتر بوديم و علت اينكه در ۰1 دقيقه پايانــي نتيجه را واگذار كرديم بــه علت اشــتباهات فردي بــود و اينكه بدنسازي مناســبي انجام نداده بوديم، در نيمه دوم كــم آورديم اما من و كادر فني به وجــود بازيكنان مان افتخار ميكنيم.» او از االن جايگاهــي براي تيمش در پايان فصل را پيش بيني نميكند:« اين مســاله به شــرايط مختلفي بستگي دارد از جمله شــرايط مالي كه همه اطالع دارند كه از اين لحاظ مشــكل داريم اما سازماندهي خوبي درون باشگاه از مديرعامل تا عوامل و بازيكنان انجام دادهايم تا تيم را منسجم كنيم. ما يك بازي بسيار زيبا ارائه كرديم كه اين نويدبخش روزهــاي بهتري براي ما اســت و من اميدوارم نتايج بهتري در هفتههاي آينده كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.