محروميت هواداران نساجي مازندران بخشيده شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجه به درخواســت باشگاه نساجي مازندران مبني بر رفع تعليق يك جلسه از دو جلســه محروميت تيم نساجي مازندران بهخاطر ارتكاب تخلف تماشاگران منتسب به آن تيم در ديدار سال گذشته از مسابقات ليگ دسته يك كشــور مقابل تيم فوتبــال خونه به خونه بابل و بــا دقت در محتويات پرونده نظر به اجراي يك جلســه از محروميت تماشاگران آن تيم در مسابقه خانگي و تجميع شرايط قانوني، وفق بند 2 و ۳ ماده 9۵ آيين نامه انضباطي، كميته اســتيناف به استناد ماده فوق، يك جلسه محروميت باقي مانده را تا پايان فصل جاري مســابقات ليگ دســته اول معلق اعالم كرد. راي صادره قطعي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.