روزگار سپيدرود چرا چنين شد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشاد‌كاس‌نژاد ‪Farshad Casnejad‬

‌مديرعامل‌ سپيدرود‌ آن‌عبارت‌ كليشه‌ا ‌ی «مثل‌كوه‌ پشت‌مربي‌ ايستاده‌ام»‌را‌ تكرار‌مي‌كند‌ و‌سرمربي‌ جز‌اشاره‌به‌ بدشانسي‌جمله‌ ديگري‌از‌سبد‌ واژگانش‌بيرون‌ نمي‌آورد.‌فكرها‌ در‌اين‌تيم‌قفل‌ شده‌‌و‌«كليد»‌ در‌باشگاه‌ سپيدرود‌دست‌ هيچ‌كس‌ نيست.‌

سپيدرود از فرداي صعود به ليگ برتر انگار در هر تصميم و ايده و هر قدم تالش كرد تا شبيه تيمهاي خلقالساعهاي باشد كه براي سقوط، صعود كردهاند. چند دهه حســرت براي نمايش نام زيباي سپيدرود در ليگ برتر انگار يكشــبه فراموش شد. اصالت و قدمت كمك نكرد تا ســپيدرود با وســواس و ريزهكاري تيــم جديدش را براي ليگ برتر بسازد و اين فقط يك دليل داشت: از صدر تا ذيل در باشگاه سپيدرود، همــه عاريهاي بودنــد، مالكيــت و مقام مديريت و هر سمت ديگري در سپيدرود با هزار بازي و رندي و پنهانكاري به دســت آمده بود. سپيدرود، اين نام خاطرهانگيز و طرفدارانش يك سو بودند و ادارهكنندگان در حوزه مديريت و فني يك ســوي ديگر. تماشــاگران قدم به قدم با سپيدرود پيش آمده بودند و جشن ميگرفتند، آن سو اما از چيزي كــه به چنگ آورده بودند قهقهه ميزدند. اين دو حس متضاد در سپيدرود بود.

حيات آنهــا كه ســپيدرود را يكباره مــال خود ديده بودند، فقــط با يك تدبير رندانه ادامه داشت؛ حيات در بحران، بقا در آشــفتگي، حيات در بيساماني. سپيدرود بايد سردرگم و بيحساب پيش ميرفت تا سياق مديريت و مربيگري فشل و بينظم عوض نشــود، تا آب از آب تكان نخورد، تا نالههاي بيپولي و دريافتيهاي نانوشــته ادامه داشــته باشــد. با اين الگوي سراسر غلط موفقيتي هم به چنگ آمده بود و آن موفقيت براي ســپيدرود آنقدر بزرگ بود كه ادامه همان مســير پر از شــائبه، براي دوستداران سپيدرود چه بسا در كوتاهمدت سوالبرانگيز به نظر نرسد اما فوتبال به اين رنديها پاسخي روشن ميدهد و محصول اين سياق تيمداري را در جدول ليگ ثبت ميكند: ۳ بازي، صفر امتياز. فوتبال تا اين اندازه بيپرده پاسخ ميدهد.

ســپيدرود از آســانترين بازيهاي فصل دســت خالي بيرون آمده و بازي را به رقيباني باخته كه شــايد در پايان فصل شانه به شــانه براي ســقوط با سپيدرود رقابــت كنند. اين يك پيام روشــن دارد، ســپيدرود شــايد به جــاي ۹ امتياز، ۸۱ امتياز را از دســت داده و شكســتهاي ۶ امتيازي را ثبت كرده اســت. دغدغهها اما در سپيدرود چيز ديگري است. در باشگاه ســپيدرود فوتبال را براي فوتبال مديريت و مربيگري نميكننــد، بلكه فوتبال بازي ميكنند براي ادامه حيات در آشفتهبازاري كه به نام سپيدرود بنا كردهاند.

بناي اين تيم در آشــفتگي گذاشــته شده و نتيجهاش را در تركيبش ميبينيم. ســپيدرود فقــط بازنده ســه بــازي اول نيســت. اين تيم پيش از شروع ليگ بازي بزرگتري را باخته است. در نقل و انتقاالت بدسليقگي فني از سپيدرود تيمي ساخت كه با تركيب جديــدش نميتواند از ليگ يــك دوباره صعود كنــد. تيمها در نقل و انتقاالت بايد ايده بازي خود را بشناســند و بداننــد براي اجراي كــدام ايدهها خريد ميكننــد. ســپيدرود امــا در ليگ يك با ايدههاي دمدســتي و نــازل فوتبال بازي ميكرد و براي تغييــر ايدهها يك قدم به جلو برنداشــت و حتي بــا خريدهايش راه رفتن خود را هم فراموش كرد. ســپيدرود بازيكنانــي را در نقــل و انتقــاالت كنار گذاشــت و نشــان داد كه خود نيز دليل موفقيت فني نســبي فصل گذشتهاش را نميشناخت.

ســري به خط مياني سپيدرود بزنيد. آنجا كه بايد فكر و انديشه بازي اجرا شود، هيچ نشــاني از انديشه نيســت. سپيدرود سردرگم است و حتي بعد از هر بازي دچار اين باور غلط ميشــود كه بهتر از حريف بازي كرده اما بــا بداقبالي بازي را باخته. بزرگتريــن خطــا در همين تلقــي نهفته است. سپيدرود نمايش بيهدف خود را كه مقابل ضعيفتريــن تيمهاي ليگ برتر نيز به نتيجه نميرســد، برتر ميداند و نشان ميدهد كه درك اين تيم از مفاهيم فوتبال دمدستي است.

اما براي ايــن تيم بهتريــن تصميم كدام است؟ ســپيدرود نشان داده كه بعد از ســه شكســت نيز در واكنشهايش از تدبير تازه، نگاه تازه و باورهاي تازه خبري نيست. مديرعامل آن عبارت دستماليشده «مثل كوه پشت مربي ايستادهام» را تكرار ميكند و ســرمربي جز اشاره به بدشانسي جمله ديگري از ســبد واژگانــش بيرون نميآورد. فكرها در اين تيم قفل شدهاند و كليد در باشگاه سپيدرود دست هيچ كس نيســت. نابلد بودن كه در نقل و انتقاالت تيم بدسليقهاي را براي سپيدرود ساخت، همــراه ســپيدرود هفته بــه هفته پيش ميرود و تماشــاگر را در حســرت تيمي گذاشــته اســت كه كاش اين شــمايل را نداشت، كاش راه ديگري را ميرفت و موج ديگري را ميساخت.

ســپيدرود بايد دست از اين افكار كه راه نجــات در اخراج يا بقاي مربي اســت بــردارد، بايــد اينكه بدشانســي را عامل شكســتهاي پيدرپي ميدانــد فراموش كند، بايد تصوير ديگري از خود را نشــان دهد و ســاختن يك تصويــر تازه در ليگ برتر هــزار فكر ميخواهد كــه يك از آن هزار در سپيدرود روي ميز مشورت ريخته نشده است. هفته‌چهارم چهارشنبه‌۵۲‌مرداد‌۶۹‌ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45

پنج‌شنبه‌۶۲‌مرداد‌۶۹‌ سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت 54:۹۱ ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:۱5

جمعه‌‌۷۲‌مرداد۶۹‌ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:۳0 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته‌پنجم

سه‌شنبه‌۱3‌مرداد‌۶۹‌ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:۳0 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:۱5 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:۳0 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:۱5 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:۱5 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:۱5 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز،‌(روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) ‌*ديدار‌تيم‌هايی‌كه‌بازيكنان‌شان‌در‌اردوی‌تيم‌ملی‌حضور‌ندارند‌در روزهای‌پن ‌جشنبه‌و‌جمعه،‌دوم‌و‌سوم‌شهريور۶۹‌برگزار‌می‌شود هفته‌ششم

پنج‌شنبه‌3۲‌شهريور‌۶۹‌ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 54:۹۱ فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت54:۸۱

جمعه‌4۲‌شهريور‌۶۹‌ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 00:۹۱ ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت 54:۹۱ پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه‌۶۲‌شهريور‌۶۹‌ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.