مصاحبه نويدكيا بعد از فراموشي!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپاهان بعد از 2 هفته ناكامي مقابل پارس جنوبي جم قرار گرفت و بــه دنبال پيروزي بــود. اين تيم در نيمه اول از حريف پيش افتاد اما در دقايــق پاياني بازي گل خورد تا اين ۳ امتياز را هم از دســت بدهد. البته ســپاهان در بازي هفته ســوم دچار بدشانسيهاي زيادي شد كه از جمله آن، مصدوميت رسول نويدكيا بود. مصدوميت كاپيتان دوم زردپوشان كه از ناحيه ســر به شدت آســيب ديد و حتي حافظهاش را به صورت موقت از دســت داده بود. نويدكيا كه از اتفاقات پيش آمده، چيزي به ياد ندارد، ميگويد: «باورتان نميشــود اصال نميدانم و فقط ميگويند به سرم ضربه خورد و ديگر يادم نيســت چه اتفاقي افتاد و چه شد. در حال حاضر فقط يادم هســت در آمبوالنس در حالي كه حسين فاضلي كنارم نشسته بود، داشــتند به من سرم ميزدند و حتي يادم نيســت چه زماني و چطور به بيمارســتان منتقل شدم!» هافبك ســپاهانيها درباره نتيجه بازي بعد از مصدوميتش كه به تســاوي كشيده شــد، ادامه ميدهد: «در بيمارستان فهميدم بازي مســاوي شد. خيلي حيف شد! نگهبان بيمارســتان گفت در دقيقه ۱۹ گل خورديم من هم گفتم نميدانم چه ميگويي و چيزي يادم نبــود ولي نتيجه را فهميدم.» رســول نويدكيا در رابطه با شرايط فعلياش ميگويد: «خوب هستم. از سرم سيتي اسكن گرفتند و اعالم كردنــد يك مقدار اعصاب و عروقم تحريك شده و بايد 0۱ روزي به سرم ضربه نخورد و ۸4 ســاعت استراحت مطلق برايم تجويز شــد. ســاعت ۳ صبــح جمعه ترخيص شــدم و به خانه آمدم. حتي بيخبر از تجويز اســتراحت مطلق، ديروز به تمرين رفتم كه كرانچار ناراحت شــد و فورا به من اعالم كرد براي اســتراحت به خانــه برگردم.» نويدكيا اگرچه اتفاقــات مصدوميت را به ياد نميآورد اما ميداند كه داوري بازي تيمشــان با پارس جنوبي جم مشــكالتي داشته: «داور بازي سيدعلي بود و حتي در يك صحنه كه كمك داور براي سپاهان كرنر گرفت، او دســتور پرتاب اوت را داد كه وقتي دليل آن را پرسيدم در پاسخ گفت: من نفر اول ميدان هستم و ديدم توپ از روي پرچم به خارج از زمين نرفت. حتي سرپرست تيممان ميگفت داور خودش پنالتي نگرفته بــود و كمكش اين صحنه را به او پنالتي اعالم كرد. در مجموع يك مقدار ناهماهنگي در بين داوران وجود داشــت. جزييات داوري بازي اين هفته يادم نيست اما حداقل ميدانم در بازي با پديده روي خود من خطا شد كه داور نگرفت و گل دوم را خورديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.