آقايي: ۲ اشتباه داوري سپاهان را نابود كرد!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد آقايي، مدافع سپاهان فكر ميكرد در تيــم جديــدش روزهاي خوبي را ســپري ميكند اما اين اتفاق تا االن نيفتاده. او ابتدا در تمرينات پيش فصل مصدوم شد، بعد از آن هم هيچ بردي با سپاهان نديد. البته تا االن فقط ۳ هفته از ليگ هفدهم سپري شده و سپاهانيها اميد زيــادي به موفقيــت در هفتههاي آينده دارند. آقايــي در مورد تســاوي تيمش مقابل پارس جنوبي جم ميگويــد: «بازي خوبي بود و خوب شــروع كرديم و نيمــه اول زود به گل رسيديم. استرس امتياز باعث شد عقب بكشيم اما دو اشــتباه داوري تيم مــا را نابود كرد. اگر داور پنالتــي را روي انصاري ميگرفت، پنالتي اخراج صددرصد بــود و اگر اينطور نبود من از فوتبــال هيچ چيز نميفهمــم در مقابل گلر ما كاري نكرد اما داور پنالتي گرفت. اشــتباهات داوري شــايد براي آنها كوچك باشد اما آينده بازيكنان جوان مثل گلرهاي اين تيم را به خطر مياندازد. دو امتياز حســاس را از دست داديم. مــا هيچ؛ حيف اين هوادار كه ميآيد و حمايت ميكنــد و به خاطر 2 اشــتباه داوري بايد يك هفته ناراحت باشد. آنها هم مثل هواداران سال گذشته تراكتورسازي مظلوم واقع شدهاند. تيمي كه ميخواهد قهرمان شود بايد از االن امتيازات را جمع كند. هفته گذشــته هم گل دوم پديده خطا بــود و خدا كند از هفتههــاي آينده اين اتفاقات ديگر براي ما رخ ندهد.» مدافع سپاهان درباره تيم پارس جنوبي جم هم ادامه ميدهد: «آنها تيم خوبــي دارند و تبريك ميگويم. تيم آنها عالي است اما تيم ما به قدري خوب بود كه آنها تا دقيقه 0۶ حرفي براي گفتن نداشتند.» ســعيد آقايي درباره جو ورزشــگاه نقشجهان اصفهان ميگويد: «شــرمنده هواداران شديم و دست آنها را ميبوســم. هفته گذشته هم بعد از ســنگينترين شكست در مشهد به شدت ما را تشــويق و آخر بازي ما را شرمنده كردند. تا حاال نديده بودم 4 گل بخوريم و تشويق شويم. اميــدوارم هفتههاي آينده آنها را خوشــحال و جبران كنيم.» آقايــي درباره بازي هفته آينده تيمش مقابل ذوبآهــن ميگويد: «ذوبآهن تيم بزرگي است ولي ما محكوم به برد هستيم و همــه تالشمان را ميكنيم تا ســه امتياز را كســب كنيم، شايد هم قســمت اين باشد كه اولين پيــروزي ما مقابل ذوبآهن اتفاق بيفتد. بازيكنان ذوبآهن دو يا سه سال است كه كنار يكديگر بازي ميكنند و تغيير زيادي نداشتند اما سپاهان تغييرات زيادي داشته و احتياج به زمان داريم تا هماهنگ شويم. فارغ از تمام اين مســائل بايد نتيجه بگيريم چــرا كه به تيمي آمدهايم كه هوادارانش به قهرمان شــدن عادت دارنــد و بايد به گونهاي بــازي كنيم كه هفته به هفته دل هواداران را شــاد كنيم.» آقايي در رابطــه با پاس گلي كه به شــاهين ثاقبي داد، توضيح ميدهد: «مــن وظيفهام را انجام دادم، به ســپاهان آمدهام تا به ايــن تيم كمك كنم، رفتهرفته گل هم ميزنم و در آخر پايش بيفتد، جانم را هم براي سپاهان ميدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.