اولويت كرانچار: سهميه آسيا رقابت برای قهرمانی ليگ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زالتكو كرانچار، سرمربي ســپاهان هنوز به نتيجهاي كه ميخواست دســت پيدا نكرده. تيم او در ۳ بــازي ابتدايي ليگ هفدهم تنها 2 امتياز كســب كرده تا شــرايط ســختي پيدا كند. كرانچار كه اعتقاد خاصي به شانس در فوتبال دارد، درباره اين مساله و تساوي مقابل پارس جنوبي جم ميگويد: «وقتي فوتبال بازي ميكنيد بايد روي بدشانسي و خوششانسي حساب باز كنيد كه ما هم اين كار را انجام ميدهيم. در همين بازي مقابل پــارس جنوبي جم در صحنه پنالتي اصــال خطايي رخ نداد اما دروازهبان ما كارت قرمز هم گرفت. از طرفي ديگر رســول نويدكيا مصدوم شــد تا كارمان ســختتر شود. مســلما براي تيمهاي بزرگ بدشانسي هم اتفاق ميافتد و ما هم اينطور هســتيم. درباره بازي با پارس هم بايد بگويم مهم اين بود كه من از عملكرد بازيكنانم راضي بودم چون توانســتيم در بازي مســلط باشيم فقط بدشانسي باعث شد پيروز نشــويم. ما نشان داديم با يك بازيكن كمتر و البته مصدوميت رسول نويدكيا ميخواستيم پيروزي را كسب كنيم اما نشــد. بعد از شكست 4 بر صفر مقابل پديده به خوبي توانســتيم به شــرايط برگرديم. اين شكست نه تنها ما را رو به عقب نبرد بلكه باعث شد رو به جلو حركت كنيم.» سرمربي كروات سپاهان در رابطه با فاصله زيادي كه با صدر جدول پيدا كردند، توضيح ميدهد: «قبال گفتم كه تيم ما در حال شــكلگيري است، مسلما هدف اول ما كسب سهميه ليگ قهرمانان آســيا اســت و در مرحله بعدي هم اگر امكانش باشــد با تيمهاي پرسپوليس، استقالل و ذوبآهن براي قهرماني مبارزه ميكنيم. اگر بخواهيد واقعبينانه ببينيد متوجه ميشويد تيم خوبي داريم. خود من هم تجربه الزم را دارم و اصال تحت فشار نيستم. تنها چيزي كه االن ما را تحت فشار قرار ميدهد اين است كه در گلزني بايد بهتر باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.