رجبزاده: همه سرباز قلعهنويي هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجبزاده مهاجم ذوبآهن اصفهان از اينكه تيمش نتوانست مقابل پيكان به پيروزي برسد، ناراحت اســت و فكر ميكند بدشانسي باعث شد نتوانند به گل برسند: «كمي بيدقت و كمي هم بدشانس بوديم. فكر ميكنم تا قبل از اينكه 0۱ نفره شــويم ميتوانســتيم به گل برسيم اما بعد از اينكه يك بازيكنمان اخراج شد تحت فشار قرار گرفتيم و حتي توپ هم به تير دروازه ما خورد. دو تيم، فوتبال درگيرانهاي انجام دادند و بازي شــكل فوتبالي خوبي نداشت. شــايد هم به دليل كيفيت زمين بود. زمين صاف بود اما به دليل خيسي زمين كنترل توپ سخت بود.»

رجبزاده درباره دليل كم بازي كردنش مقابل پيكان ادامه ميدهد: «من يا هر بازيكن ديگري ســرباز تيم هســتيم. تصميمگيرنده در مورد بازيكنان تيم، قلعهنويي است و بايد هر موقع به هر بازيكني بازي رسيد مانند يك ســرباز با تمام توان كار كند.» مهاجم باتجربه ذوبآهن درباره مصدوميت قاســم حداديفر هم ميگويد: «همه از اين اتفاق ناراحت شــديم. اميدوارم دوباره اين بازيكن خوب شود. حداديفر در اين چند مدت خيلي تــالش كرد و مصدوميت او به تمام بازيكنان ما شــوك وارد كرد. اعصابم بــه خاطر اين موضوع به هم ريخت. حداديفر بازيكن خيلي خوبي است و حيف است تيمي از داشتن او محروم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.