كمالوندنهقهرماني ميخواهد،نهسهميهآسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فراز كمالوند سرمربي صنعتنفت آبادان از اينكه تيمش توانســت پديده را شكســت دهد خوشــحال است و ميگويد حاال متوجه شده كه شكست ســنگين ســپاهان مقابل ايــن تيم مشــهدي اتفاقي نبوده: «بعد از بازي با پديده فهميدم اين تيم شانســي به ســپاهان 4 گل نزده بود. پديده يكي از بهتريــن تيمهايي بــود كه ما با آن بازي كرديــم. البته تيم ما شايســته ايــن پيروزي بود اما واقعا به ســختي اين پيروزي را به دســت آورديم چون پديده تيمي فوقالعاده است.» كمالوند دربــاره هدفگذاري تيمــش و جايگاه نهايــي صنعتنفــت در ليگ هفدهم ميگويــد: «اين تيم فصل گذشــته با زحمت و در روزهــاي پاياني در ليگ ماندني شــد. قولي كه مــن به هيات مديره و هواداران دادم نه قهرماني بود و نه ســهميه آســيا و نه از اين قبيل قولها كه بيشتر به شعار ميماند. بلكه من فقط قــول دادم رتبه اين تيم در جدول تكرقمي باشد. قراردادم با اين تيم دو ساله است و در پايان سال اول در خصوص ســال دوم تصميمگيري نهايــي را ميكنيــم و انشــاءا... اگر شــرايط فراهم باشــد در دومين سال حضورم در اين تيم به ســهميه آسيا جديتر فكر ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.