دروازهبان چهارم سپاهان موفقتر از صدقياني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شايد كسي فكر نميكرد روزي به دروازهبانهاي ســوم و چهارم سپاهان بازي برســد اما مصدوميت لي اوليويرا و همچنيــن مهدي اميني باعث شــد اين فرصت به مهدي صدقياني برســد. صدقيانــي در ۳ هفتــه اول خوب كار نكرد. به صورتــي كه در بازي با پارس جنوبــي جم بــه خاطر يــك خطا، به حريف پنالتي داد و از بازي اخراج شد. با اين اتفاق، شانس به دروازهبان چهارم سپاهان رسيد. به علي كيخسروي كه ۹۱ ساله است. البته كيخسروي از اين بازي سربلند بيرون آمد چراكه پنالتي حريف را گرفت.

ايــن دروازهبان جوان درباره مهار پنالتي اميد ســينك ميگويد: «تالش كرديم برنده شــويم اما قســمت اين بود و خدا خواســت نتيجه تساوي رقم بخورد. تيم پارس جنوبي، جوانان خوب و آينــدهداري دارد. از فــروزان تا نوك حمله اين تيم خوب بودند.»

دروازهبان چهارم سپاهان در مورد اينكه خودش متولد چه ســالي است و مبلغ قراردادش با سپاهان چقدر است، ادامــه ميدهد: «قراردادم با ســپاهان 5۱ ميليون تومان اســت و متولد سال 77۳۱ هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.