حساب ويژه سپاهان روي مروان حسين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيــم فوتبال ســپاهان حســاب ويژهاي روي مروان حســين مهاجم جديد تيمش بــاز كرده تا اين مهاجم بتواند ضعــف گلزني تيمش را برطرف كند.

ســپاهان بر خالف سالهاي قبل نتوانســته در ســه هفته ابتدايي ليگ هفدهم نتايج قابل قبولي را كسب كند و با دو تساوي و يك شكست 4 بر صفر در رده چهاردهم جدول ردهبندي ليگ برتر قرار دارد.

با اين تفاســير به نظر ميرســد بازي بعدي زردپوشان اصفهاني مقابل ذوبآهــن در هفته چهــارم براي تيم ســپاهان سرنوشتســاز باشــد و آنها حســاب ويژهاي روي موفقيت در اين بازي باز كردهاند.

همچنيــن زالتكــو كرانچار هم حســاب ويژهاي روي حضــور مروان حســين مهاجم عراقي جديد اين تيم در شــهرآورد اصفهــان كــرده تا اين مهاجــم عراقي به نوعــي بتواند ضعف فعلي سپاهان در گلزني را برطرف كند.

مروان حسين ديروز به ايران آمد و قرارداد 2 ســاله ای با سپاهان امضا كرد تا نگرانی در مورد حضور او در تيم زردپوش اصفهانی به پايان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.