عصبانيت شديد سرپرست سپاهان از تيم داوري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي اخوان، سرپرســت سپاهان ميگويــد: «وقتي ميخواســتيم يك بازيكــن را به زمين بفرســتيم به من ميگويند اسم اين بازيكن در فهرست نيســت ولي وقتــي بررســي كرديم، مشخص شــد نام او در فهرست وجود دارد و همين چيزها اســت كه اعصاب ما را به هم ميريزد. بعد هم ميگويند معذرت ميخواهيم ولي معذرتخواهي كه فايدهاي ندارد. به هر حال گذشت و بازي تمام شد.» سرپرست تيم سپاهان در رابطه با پنالتي بــراي حريف ادامه ميدهد: «مــا فيلم صحنه پنالتي را به ناظر بازي نشــان داديــم، در اين فيلم كامال مشخص است پنالتي اعالم شده درســت نيســت. اين صحنه نه پنالتي بود و نــه اخراج داشــت و كمك داور اشــتباه كرد. وقتــي ميخواهم حرفي بزنم ميگويند از شما توقع نداريم، چرا از من توقع ندارند؟ من بايد بنشــينم تا حق تيمم تضييع شــود؟ جواب اين هواداران را چه كسي ميدهد؟ »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.