عكس دردسرساز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين شــايد عجيبترين و باور نكردنيترين اتفاقي باشد كه به خاطر فوتبال و طرفداري از يك ســتاره رخ داده اما باور كنيم يا نه، پاي يك مرد چيني به علت ارســال عكس ليونل مســي براي مخالفان دولت اين كشور منگنه شده است. يك كنشگر آزاديخواه در هنگكنگ ميگويد پاهايش توسط مأموران چيني به خاطر اينكه قصد داشته عكسي امضا شده از ليونل مسي را به يكي از مخالفان دولت بدهد، منگنه شده است. اين اتفاق عجيب و نادر را گاردين اينطور گزارش كرده اســت: «هاوارد الم يكي از اعضاي جنبش آزاديخــواه هنگكنگ تعريف كرده كه روز چهارشــنبه در خيابان ربوده شــده و پس از انتقال به يك خودرو، او را بيهوش كردهاند. ظاهرا با يك جســم سخت به او ضربه زده شده و در حالــي كه تنها لباس زير و يك چشــمبند داشــته، در خيابان رهايش كردهانــد. او ميگويد به خاطر ارســال يك عكس از ســتاره آرژانتيني بارســلونا- ليونل مسي- به ليو شيائوبو برنده جايزه صلح نوبل، بازجويي شــده اســت: «يك مرد از من پرســيد كه آيا ليو ژيا را ميشناســم و ميخواســت بداند كه چرا من اين كارهــا را انجام ميدهم. او همچنين از من پرســيد آيا مسيحي هستي؟ آيا كشور و مذهبت را دوست داري؟ گفت من يك صليب برايت درســت ميكنم. سپس پاهاي من را منگنه كرد.» الم ميگويــد: «بازجوهــا با زبــان ماندارين (زبان ملــي چيني) صحبت ميكردند و به نظر نميآمد هنگكنگي باشند. » ليو شيائوبو كه چند وقت پيش به خاطر ســرطان درگذشت، از او درخواست يك عكس امضا شده از طرف ليونل مسي را كرده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.