خيره به بولت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اوســين بولت غزل خداحافظياش را خيلي وقت پيش خواند و گفته بود كه در لندن براي آخرين بار در پيســت ميدود كه دويد و اين بار به رقبايش باخت؛ با اين حال از يك هفته پيش كه از جاستين گاتلين و كريستين كولمن جا ماند، همه وقت و بيوقت از بولت ميگويند. از اينكه سريعترين مرد جهان پس از سالها حكمراني در دوي 100 متر، اين بار طال را از كف داد و سوم شد. دونده جاماييكايي ديشب براي آخرين بار به پيست رفت تا در دوي 4 در 100 متر با دوندگاني كه سه نفر از آنها هموطنش بودند، رقابت كند و به زندگي حرفهاياش پايان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.