تعظيم اهالی ورزش به اقدام شهيد محسن حججي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چهره مظلوم اين هفته ايران كه نه، بلكه تمام جهان كسي نبود جز شهيد محسن حججي. هموطني كه داعش با وحشيگري جانش را گرفت و نامش را براي هميشه ماندگار كرد در تاريخ ايران. حتي هفته سوم ليگ برتر فوتبال هم آميخته شده بود به ياد، نام و فداكاري اين شهيد بزرگوار. بازيكنان پرسپوليس و نفت در حالي كه عكس شهيد محسن حججي را در دست داشتند، به ميدان رفتند و ديگر ورزشكاران هم هر كدام يك دلنوشته در اينستاگرام را هديه كردند به اين شهيد عزيز كه جان داد تا امنيت را به هموطنانش هديه كند. جالل حسيني، افشين و اميرحســين پيرواني، محمد مايليكهن، نيما نكيسا، مهدي هاشمينسب، رضا شاهرودي، اميد نورافكن، قاسم حداديفر، محمد دايي، امير حاجرضايي، اصغر حاجيلو، علي مظاهري (بازيكن و مربي پيشــين تيم ملي بوكس)، ذبيحا... پورشيب (قهرمان كاراته جهان)، هادي ساعي و ليال رجبي از جمله ورزشكاراني هستند كه در اين چند روز به شهيد محسن حججي اظهار ارادت كردهاند. اين پيامها اما همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.