موشك جواب موشك؛ اين بار فدراسيون شكايت ميكند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هميــن چند وقت پيش بود كه علي كفاشــيان اعالم كرد فدراســيون فوتبال بــراي قطع همــكاري با جيووا به توافق رســيده و اين شــركت ديگر ادعايي عليه فدراســيون ندارد. گفتههاي آقاي نايب رييس را اما مدير بخش صادرات جيــووا اينطور تكذيب كرد: «نــه تنها توافق و تفاهمي با فدراســيون فوتبال ايران نداشــتهايم، بلكه شكايتمان را دوباره به جريان انداختيم و خسارت هم ميگيريم.» ايــن تهديد به خودي خود ميتوانســت نگرانكننده باشــد اما وكيل حقوقي فدراســيون تاكيد كرده كه در اين پرونده، هيچ خطري فوتبال ايران را تهديد نميكند.» صفيا... فغانپور در توضيح آخرين شرايط اين پرونده گفته: «زماني كه اين قرارداد به امضا رســيد، شــركت ايتاليايي يك نفر را به عنوان نماينده تاماالختيــار خود در ايران به فدراســيون فوتبال معرفي كــرد. قرارداد با اين شــركت هم توسط همين نماينده رسمي و تاماالختيار به امضا رسيده و مهر و امضاي رسمي هم پاي قرارداد وجود دارد.» اختالفها از كجا شروع شــد؟ وكيل حقوقي فدراسيون اينطور پاسخ ميدهد: «لباسهايي كه در اختيار فدراسيون فوتبال قرار گرفت، به هيچ عنوان كيفيت الزم را نداشت و از استانداردهاي مد نظر فيفا دور بود. كارشناسان حتي از نظر فني 11 ايراد اساســي به جنس لباسها گرفتند و در نهايت تصميم بر اين شد با توجه به اهميت شان و اعتبار تيم ملي، فدراسيون لباسهايي از يك شركت ديگر را در اختيار مليپوشان قرار بدهد. بعد از آن مذاكرات براي فسخ قرارداد با جيووا آغاز شــد. همان زمان كه لباسهاي بيكيفيت در اختيار فدراســيون قرار گرفت، ما ايرادها را به صورت رســمي به نماينده شــركت ايتاليايي اعالم كرديم. جلســات مختلفي برگزار شد و با مدارك و داليل قانعكننده در نشست با نماينده تاماالختيار اين شــركت اعالم كرديم با توجه به اينكه كيفيت تمام لباسهاي ارائه شــده بد بوده، مذاكراتي براي فسخ قرارداد داشته باشيم چون در قرارداد امضا شده هم به صراحت اين فرصت به فدراسيون فوتبال داده شده كه در صورت نامرغوب بودن لباسها، قرارداد را فسخ كند.» فغانپور سپس بر رسمي و قانوني بودن فسخ قرارداد با شركت ايتاليايي تاكيد ميكند: «در مقطعي كه فدراســيون تصميم به فســخ قرارداد گرفت، نماينده تاماالختيار شــركت را به جلســه دعوت كرديم و با توجه بــه اين واقعيت كه لباسها بيكيفيت بود و فدراســيون حق فسخ داشت، تمام ايرادها و مشكالت به صورت رسمي و مكتوب صورتجلسه شد. نماينده جيووا هم پذيرفت كه اين شــركت نتوانســته مفاد مندرج در قرارداد و مورد انتظار فدراسيون فوتبال را برآورده كند. بعد از همين جلســه بود كه براي فسخ قرارداد به توافق رسيديم و فسخنامه رســمي فدراسيون فوتبال با شركت ايتاليايي توسط همان نماينده تاماالختياري كه قرارداد را امضا كرده بود، به امضا رسيد. اين نماينده مسووليت بقيه امور و تبعات احتمالي فسخ قرارداد را هم بر عهده گرفت.» شركت ايتاليايي تهديدهايش را هر روز تكرار ميكند و وكيل حقوقي فدراسيون گفته كه آنها هم به شــيوهاي كه خــود جيووا انتخاب كرده، به تهديدهاي اين شركت پاسخ خواهند داد: «اين شركت تا امروز نامهاي مبني بر اينكه بخواهند عليه فدراســيون فوتبال طرح دعوا كنند، ارسال نكرده و ما هم به آن فسخنامه رســمي كه نماينده تاماالختيار جيووا هم امضايش كرده، پايبند هســتيم. ما تمام راههاي قانوني الزم را براي فســخ قرارداد طي كرديم و مستندات رسمي و قانونــي و محكم براي ارائه به مراجع حقوقــي در اختيار داريم. البته ممكن اســت آنها بخواهند از فدراســيون فوتبال براي دريافت غرامت شكايت كنند و حتي به دنبال خســارت هم بروند اما طرح دعوا به معناي برنده شدن نيست. مديران اين شركت به خوبي ميدانند كه حتي در آن مدت همكاري خودشان به صورت مستقيم لباسي به فدراسيون فوتبال ارائه ندادند و لباسها هم توسط نماينده تاماالختيار آنها به فدراسيون ارائه شد. نماينده تاماالختيار آنها كيفيت بد لباسها و اجرا نشــدن مفاد قرارداد را در صورتجلســه امضا كرده و سپس فســخنامه را مهر و امضا كرده اســت. ما نگراني خاصي بابت اين پرونده نداريم و آمادهايم در صورت شــكايت احتمالي شــركت ايتاليايي، با مستندات قانوني و محكمي كه داريم كار را يكســره كنيم. حتي ميتوانيم از شــركت ايتاليايي شــكايت كنيم چرا كه امضاي نماينده تاماالختيار اين شركت بهعنوان تاييديه پاي همه مداركمان هست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.