يك استثنا بين 10 نفر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در بين مهرههــاي تهاجمي پرتعــداد منصوريان، فقط يك نفر اســت كه در تيم اســتقالل جايگاه ثابتي دارد؛ داريوش شــجاعيان. ناكامي اســتقالل در دو بــازي ابتدايي فصل و ناتوانــياش در گلزني باعث شــد منصوريان يــك بار ديگر تركيب تيمش را تغيير و براي بازي با تراكتورســازي شكل تهاجميتري به تيمش بدهد. شيوهاي كه عليرضا منصوريان در اين فصل براي بازي تيمش در نظر گرفته، اين اســت كه 4 بازيكن تهاجمي همزمان در زمين دارد و جالب اينكه فقط يكي از آنها در هر ســه بازي استقالل در تركيب اصلي اين تيم به ميدان رفته است. خسرو حيدري فقط بازي اول در خط هافبك به ميدان رفت، جباروف هفته اول نيمكتنشــين بود، بيتسعيد هفته پيش مقابل اســتقالل خوزستان روي نيمكت نشست و شهباززاده وضعيتي شــبيه او داشــت. علي قرباني فقط مقابل استقالل خوزســتان ثابت بازي كرد و جابر انصاري هم كه در دو بازي اول در تركيب اصلي قرار گرفته بود، مقابل تراكتورســازي از تركيب خارج شد. بازيكناني مثل جباري، اســماعيلي و قائــدي هم هنوز در تركيــب اصلي قرار نگرفتهاند. تنهــا بازيكن هجومي و ثابت اســتقالل در اين سه بازي، داريوش شــجاعيان بوده كه بر اساس ارقام اعالم شده، بهعنوان گرانترين بازيكن تاريخ ليگ به اســتقالل پيوست و به نظر ميرســد عليرضا منصوريان نسبت به ديگر بازيكنان هجومي تيمش از او راضيتر است. شــجاعيان با اينكه در دو بازي ابتدايي نتوانسته بود كمكي به استقالل كند، هنوز محبوبترين بازيكن منصوريان است و در بازي ســوم برابر تراكتورســازي هــم در تركيب اصلي اســتقالل به ميدان رفت اما مثل دو بــازي قبلي در گلزني ناكام بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.