كاشتههاي بدون برداشت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در فوتبالــي كــه تــك موقعيتها نقش بســيار ارزشــمندي دارد، ضربات ايستگاهي حكم طال را پيدا كردهاند. تيمهايي مثل استقالل خوزستان در سالي كه قهرمان شــد و استقالل تهران در فصل گذشــته كه نوع بازيشــان با الگوبرداري از تيم كیروش اقتصادي و با موقعيت گلهاي كم است، سود بســيار زيادي از ضربات ايستگاهي ميبرند. نقش اميد ابراهيمي در اوجگيري استقالل در نيمه دوم فصل پيش با ضربات ايســتگاهياش تاييدي اســت بر اين ادعا. پرسپوليس اما شــايد يكي از معدود تيمهايي باشــد كه طالي زيادي در اختيار دارد و كمترين استفاده را از آن ميبرد. طالهاي ايــن تيم بازيكنان تكنيكياش هســتند كه هر وقــت اراده كنند ميتواننــد در هر جايي از زمين از بازيكنان حريــف خطا بگيرند و جالب اينكــه حريفان پرســپوليس هم ترســي ندارند از خطــا كــردن روي بازيكنــان اين تيم. شــايد هم آســودهخاطرند از بيخطر بــودن ضربههاي ايســتگاهي و حتي پنالتيهاي اين تيم. درســت است كه منشا نخستين گل خود براي پرسپوليس را از روي ضربه كاشــته به ثمر رساند اما كال تيم برانكو موقعيتهاي اينچنينی را ســاده از دســت ميدهد. براي نمونه ميتوان به بازي پرســپوليس و نفت اشاره كرد. اگر كرنرها را هم حساب كنيم، پرسپوليســيها در 45 دقيقه اول اين بازي ضربه ايستگاهي داشتهاند؛ يعني هر 5 دقيقه، يك ضربه امــا هيچ كدام از اين 9 ضربه راهي به دروازه پيدا نكردند. ضربات ايســتگاهي پرســپوليس در نيمه اول يا راهي آسمان شــدند يا به بازيكنان حريف رســيدند و خالصه اينكه هر اتفاقي برايشان افتاد جز گذشــتن از خــط دروازه. در نيمــه دوم هم شاگردان برانكو فقط صاحب يك ضربه ايستگاهي شــدند كه آن را با يك پاس كوتاه شروع كردند و از دست دادند. البته پرســپوليس در اين دو فصل مشكل گلزني نداشــته و هيــچگاه كارش در خــط حمله گره نخورده كه بابت از دست دادن ضربات ايستگاهي ضــرر بزرگي را متحمل شــود اما هر تيمي غير از پرســپوليس قطعا با از دست دادن اين موقعيتها ضرر ســهمگيني را متحمل ميشــد، حال آنكه پرســپوليس فعال در حاشــيه امنيت قــرار دارد. بازيكنــان حريف بــا خيال راحــت روي قرمزها خطا ميكننــد و آنها هم با بيخيالــي توپها را ميفرســتند به آسمان. منشــا تنها بازيكني است كه نشــان داده استفاده از ايســتگاهيها را خوب بلد است و شــايد قرار گرفتن او در تركيب اصلي پرسپوليس ميانبري باشد براي رسيدن به گل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.