باالتر از ستاره

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در اين سه هفته اتفاقاتي رخ داد كه ليگ برتر خيلي هم با آن غريبه نبود. مثل هميشه، چند بازيكن بيش از بقيه به چشم آمدند. مثل لوسيانو پريرا كه عالوه بر پنالتي گرفتن از مدافع اســتقالل در بازي نخســت، در بازي دوم هم يك گل براي صنعتنفــت زد. يا مهدي طارمي كه تا پيش از شــروع نيمه دوم بازي پنجشنبه شــب پرسپوليس ناكام بود اما به يكباره ورق را به ســود خودش چرخاند و با دو گل و يك پاس گل، تاثيرگذارترين بازيكن تيم برانكو شــد. يا حتي آلوز نانگي كه تا اينجاي كار دو گل براي پارسجنوبي به ثمر رسانده و البته جز اين از او انتظاري نميرفت. البته كم نبودند بازيكناني كه روی دســت اين ستارهها بلند شــدند و به قول معروف، غافلگيرمان كردند. بازيكناني از اين دست؛ علي‌دشتي،‌پارس‌جنوبي؛ هافبك راست تيم تازه صعود كــرده به ليگ برتر، ســهم زيادي در صدرنشــيني دو هفته ابتدايي پارسجنوبي داشــت. علي دشتي در دو مسابقه اول تيمش گل زده است. رضا‌خالق‌يفر،‌گسترش‌فوالد؛ او صد در صد گلهاي اين فصل تيمش را به ثمر رســانده است و مهمتر اينكه با گلش به ســپيدرود، اولين ســه امتياز فصل را هم به لوكا بوناچيچ هديه داد. عيســي‌آل‌كثير،‌نفت‌تهران؛ دو گل و يك پنالتي، چهار امتيازي است كه آلكثير به حميد درخشان داده. اين بازيكن در بازي نخست در حالي كه نفت يك گل عقب افتاده بود، با يك گل و يك پنالتي تيمش را به پيروزي رســاند و تك گل نفت در هفته دوم را هم او به تور دروازه حامد لك نشاند. علي‌قلي‌زاده،‌سايپا؛ سه بازي، دو گل. قليزاده فقط يكي از ستارههاي تيم پرستاره دايي است. ربي‌ععطايا،‌ذوب‌آهن؛ شــماره 9 اين فصل ذوبيها بيشتر از هــر بازيكني روي گلهاي تيمــش تاثيرگذار بود. هافبك لبناني اولين گل فصل ذوبآهن در ليگ هفدهم را با شــوتي تماشــايي به ثمر رســاند و در همان بازي يك پاس گل هم داد. ربيع عطايا در دومين بازي تيمش هم يك پاس گل داد. امين‌قاسمي‌نژاد،‌پديده؛ در سومين دقيقه از اولين بازي فصل، نخستين گل فصل پديده را قاسمينژاد به ثمر رساند. او در هفتــه دوم هم يكي از چهار گل پديده به ســپاهان را هم به ثمر رســاند تا تنها بازيكن دو گلــه اين تيم در فصل جديد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.