دوپينگيها مدالهايشان را پس ندادند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

6 دووميدانيكار روس كه به دليل مثبت بودن آزمايش دوپينگشــان قرار بود مدالهــاي خود را به كميته بينالمللي المپيك بازگردانند، از اين كار ســر باز زدهاند. يكي از اين 6 ورزشكار، تاتيانا فيرووا است كه در حال حاضر در مسكو به ســر ميبرد. اين دونده روسي سال 200۸ در المپيك پكن و 2012 در المپيك لندن مدال گرفت و چند ماهي ميشــود كه از او خواستهاند مدالهايش را پس بدهد اما او هنوز به اين كار تن نداده اســت. دو ورزشــكار ديگر روس هم اعالم كردهاند كه قصد برگرداندن مدالهايشــان را ندارند. حال آنكه هر سه ورزشكار پيــش از اين اعالم كــرده بودند اين كار را انجام خواهند داد اما چون پروســه براي آنها واضح نيســت، نميدانند كه بايد چــه كاري انجام بدهند. مدالهاي سه ورزشــكار دوپينگي ديگر اما اينطور كه فدراسيون دووميداني روسيه اعالم كرده، بازگردانده شده است. فدراسيون دووميداني روسيه از سال 2015 محروم است و مشخص نيســت كه بازگرداندن مدالهاي المپيك تاثيري در ادامه اين محروميت داشته باشــد يا خير. اخيرا گفته شده كه كميته بينالمللي المپيك ميخواهد در قبال گرفتن جريمهاي سنگين از روسيه محروميت ورزشكاران اين كشور در مسابقات بينالمللي را بردارد اما وادا - آژانس جهاني ضد دوپينگ - با اين تصميم مخالفت كرده اســت. از طرف ديگر فدراســيون جهاني دووميداني منتظر انجام اقدامات الزم از ســوي فدراسيون دووميداني روسيه است تا درباره محروميت اين كشــور تصميم بگيرد. اين فدراسيون در مسابقات جهاني امسال محروميت دووميدانيكاران روس را برنداشــت و تنهــا تعدادي از آنها كه ثابت كرده بودند دوپينگي نيستند، به صورت مستقل در مسابقات حضور يافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.