پسر برانكو هنرپيشه شد!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فرشــاد احمدزاده كه فوتباليها او را «پسر برانكو» لقب دادهاند حــاال غير از فوتبال دغدغــه ديگري هم دارد؛ بازيگري. اگر بخواهيم باب ميل پرسپوليســيها حرف بزنيم، بايد بگوييم ســتاره اين روزهاي پرسپوليس قرار است اين بار دور از فوتبال و در سينما بدرخشد. فرشاد احمــدزاده كه به تازگي در يك فيلم ســينمايي ايفاي نقــش كرده، در ســريال «محكومين» بــه كارگرداني جمــال ســيدحاتمي و تهيهكنندگي بهــروز مفيد هم حضور خواهد داشــت. جالب اينكه بازيكن شــماره 10 پرســپوليس در اين ســريال نقش برادر كوچكتر علي انصاريان- كه او هم از پرسپوليس به بازيگري روي آورد و وارد سينما شد- را بازي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.