حذف نايب قهرمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

وداع احسان حدادي با المپيك 2016 تلخترين و شايد هم مهمترين اتفاق اين روز بود. حدادي كه در المپيك لندن نايب قهرمان شــده بود، در ريو بيســت و چهارم و از رســيدن به فينال بــاز ماند. خبر بعدي هم به همين تلخي بود: «پايان كار رجبي در المپيك با ســي و دومي.» ليال رجبــي بعد از اين ناكامي از دو و ميداني خداحافظي كرد. در عوض مسعود مصدقپور در مسابقات شطرنج جوانان جهان در هند، والديسالو آرتميف استاد بزرگ روسي را شكست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.