شيمبا كدام بود؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از گافهاي گزارشــگران تلويزيوني هر چه بنويسيم، تمامي ندارد. انگار كه در اين وادي هيچ چيز قرار نيست تغيير كند. نگاههــا همــان نگاههاي كهنــه و قديمی به فوتبال اســت و بدتــر اينكه كالم تــازهاي هم نميشــنويم. همه چيز در جانبداريهاي اعصاب خرد كن خالصه شده و هيچ پيشرفتي در كارشان به چشــم نميآيد. كار به جايي رسيده كه ديگر حتي به بياطالعي بعضي از گزارشگران تلويزيوني در معرفي بازيكنان تيمها عــادت كردهايم و جالــب اينكه اين ضعف، هر روز شــدت ميگيرد و چارهاي هم برايــش ندارند انگار. عجيبترين نمونه از اين دســت اشتباهها را گزارشگر شبكه تلويزيوني آبادان مرتكب شــد؛ در جريان گزارش بازي جمعه شب صنعتنفت و پديده. نفتيها كه به گل دوم رســيدند، آقاي گزارشگر زننده گل را اينطور معرفي كرد: «آگوســتو سزار دوس سانتوس ملقب به شــيمبا.» غافل از اينكه شيمبا لقب لوسيانو پريرا است و گل دوم را هم اتفاقا همين بازيكن به ثمر رسانده بود. نه آگوستو سزار! گزارشگر اسم يك بازيكن برزيلی را با لقب ديگر بازيكن برزيلی صنعت نفت قاطی كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.