ناهماهنگی داوران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يكــی از عجيبترين اتفاقات بازي پرســپوليس و نفت را داوران اين بازي رقم زدند. پنجشــنبه شب بود كه پرسپوليس و نفت تهران براي برگزاري بازي سومشــان در ليگ برتر در ورزشگاه تختي به ديدار هم رفتنــد. قضاوت اين بازي را كميته داوران به عليرضا فغاني ســپرد و رضا سخندان و علي دودانگه را هم بهعنوان كمكهاي او انتخاب كرد. اين گروه اما اشــتباه عجيبي را مرتكب شد. جايي كه در پايان نيمه نخســت، فغاني دو دقيقه وقت اضافه اعالم كرد و همين عدد را داور چهارم- سعيد رحيميمقدم- روي تابلو به نمايش درآورد اما كمتر از يك دقيقه بعد، عليرضا فغاني سوت پايان نيمه را به صدا درآورد. داور چهــارم دقيقا در پايان 45 دقيقه نيمــه اول تابلوي خود را باال برد و وقت اضافه را اعالم كرد اما فغاني اجازه نداد بازي به دقيقه 46 برسد و يك دقيقه پيش از به پايان رسيدن دو دقيقه وقت اضافه، سوت زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.