فوتبال اروپايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شــبكه ورزش امــروزش را اينطور برنامهريزي كرده: ســاعت 13:15 مسابقات موتوجيپي اتريش، ســاعت 20 بازي بسكتبال ايران و اردن در رقابتهاي قهرماني آســيا، ساعت 22 منچستريونايتد و وستهم در ليگ برتر انگليس و ســاعت 23:30 هم گنگان و پاريســنژرمن در لوشامپيونه. شبكه 3 ســاعت ۸1 واليبال ايران و قزاقستان در انتخابي قهرماني جهان را روي آنتن ميبرد و وبسايت آنتن ساعت 17 نيوكاسل و تاتنهام و ساعت مه19:30 منچستريونايتد و وستهم را پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.