پرواز آسمانخراشها از اردبیل به قلب اروپا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم ملي ایران در سومین مسابقه خود در رقابتهاي انتخابي قهرماني جهان به مصاف قزاقســتان رفت و این تیم را هــم مانند دو حریف قبلي خود با نتیجه ســه بر صفر شکست داد. شاگردان ایگور کوالکوویچ سه ست این مســابقه را با امتیازات 25 بر ‪25 81،‬ بر 17 و 25 بر 16 به سود خود رقم زدند.

کوالکوویچ در این مســابقه هم از ترکیب اصلي دو بازي قبلي اســتفاده کرد و ســعید معــروف، امیر غفور، سیدمحمد موسوي، ســامان فائزي، میالد عبادي پور و فرهاد قائمــي را روانه میدان کــرد. مصطفي حیدري و مهــدي مرندي هم به تناوب بــراي توپگیري و دریافت، بهعنوان لیبرو وارد زمین ميشــدند. در میانههاي ســت دوم، سامان فائزي به دلیل مصدومیت از بازي بیرون رفت و جاي خود را به مسعود غالمي داد.

بازیکنان ایران در این مسابقه با سرویسهاي خوب خود و درخشش در دفاع روي تور، فرصت عرض اندام به قزاقستانيها ندادند. شــاگردان کوالکوویچ در حمله هم کم اشــتباه ظاهر شــدند تا با قدرت، تیم دوم مسابقات قهرماني آســیا را از پیش رو بردارند. ضریب اشــتباهات بازیکنان قزاقســتان هم در این مسابقه باال بود و همین مساله کار ایران را براي رسیدن به پیروزي آسانتر کرد.

در اواخر ســت ســوم و زماني که خیال کوالکوویچ از پیروزي راحت شــد، بازیکنان اصلي را از زمین بیرون کشــید تا ذخیرهها هم فرصت حضــور در میدان را پیدا کنند. ایران با شکســت قزاقســتان، با ســه پیروزي و 9 امتیاز، سهمیه شــرکت در رقابتهاي قهرماني جهان را از آن خود کرد.

امیر غفور در این بازي 11 امتیاز از اسپک، 5 امتیاز با دفــاع روي تور و در مجموع 16 امتیاز کســب کرد و امتیازآورترین بازیکن میدان شــد. در سوي دیگر میدان هــم کادیرخانوف با 14 امتیاز، بیشــتر از دیگر بازیکنان قزاقستان امتیاز گرفت اما تاثیري در تغییر نتیجه نداشت.

رقابتهــاي گــروه A انتخابي مســابقات قهرماني 2018 جهان در منطقه آســیا در اردبیل با حضور ایران، کره جنوبي، چین، قطر و قزاقســتان برگزار شــد که در نهایت دو تیم ایران و چین توانســتند سهمیه مسابقات جهاني را کسب کنند. پیش از این ژاپن و استرالیا با قرار گرفتن در ردههاي اول و دوم گره B رقابتهاي انتخابي آسیا، سهمیه شرکت در مســابقات قهرماني جهان را به دست آورده بودند.

تیمهاي بلغارستان و ایتالیا بهعنوان میزبان، لهستان قهرمان دوره قبــل، برزیل قهرمان آمریــکاي جنوبي و فرانســه، هلند، اســلووني، روسیه، صربســتان، فنالند و بلژیک 7( سهمیه اروپا) نیز تیمهاي راه یافته به مسابقات قهرماني 2018 جهان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.