شريفي: از جرارد الگو ميگیرم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسابقات جام جهاني زیر 17 سال از 14 مهرماه تا ششم آبانماه در هند برگزار ميشود و مليپوشان نوجوان كشــورمان با تیمهاي گینه، آلمان و كاســتاریکا همگروه هســتند. در همین راستا سایت فدراسیون جهاني فوتبال گفتوگوي مفصلي را با محمد شریفي، بازیکن تیم ملي زیر 17 سال ایران كه با این سن كم سابقه بازي در لیگ برتر را دارد انجام داده است.

محمد، شــما ســال گذشــته جوانترین بازیکــن در لیگ ایران شــدي. وقتــي بهعنــوان بازیکن جایگزین برای اســتقالل خوزستان وارد بازي شــدي، چه احساســي داشتي؟

بــراي هر بازيكنــي، اولين تجربه در تيم بزرگســاالن خيلي لذتبخش است. هيچ وقت آن روز را فراموش نميكنم. من خيلي خوشــحال بودم كه در 16 سالگي مربــي به من اعتماد كرد تــا بتوانم اولين بازي حرفهاي خود را در باشگاه ارائه بدهم.

وقتي در كودكــي فوتبال بازي ميكردي انتظار چنین دستاوردي را داشتي؟

در واقــع در كودكــي هدفمندانه فوتبال بازي ميكردم. مربيان و مشــاوران من در رســيدن به اهدافم كمكم كردند. اهدافم هميشــه در ذهنم بودنــد اما در واقع بايد خيلي ســخت تــالش كنم تا به موفقيتهاي بزرگي برسم.

این تنها دســتاورد شما نیست. شــما جوانترین بازیکني بودي كه در لیــگ قهرمانان فوتبال آســیا درخشیدی. این آمار چقدر براي شما مهم است؟

به نظرم اينكه جوانترين بازيكني باشــيد كه در ليگ قهرمانان فوتبال آسيا ميدرخشــيد، بســيار لذتبخش است اما ثبات و پيشــرفت من در فوتبال و داشتن تكنيك خــوب با ارزشتر از اين ســوابق است. توجهي به اين القاب نميكنم.

چه خاطراتي از مسابقات قهرماني زیر 16 ســال فوتبال آســیا در هند داري؟

خاطــرات خيلي خوبــي دارم. با اجراي بازيهاي تماشــايي به مقام نايب قهرماني آســيا دســت يافتيم و موفق به صعود به جام جهاني شــديم. من توانستم عملكرد مناسبي از خود در اين رقابتها به نمايش بگذارم.

در مهرمــاه براي جام جهاني زیر 17 ســال فیفا به هند برميگردید. از چه لحاظ این كشور را دوست دارید؟

به عقيده من و ديگر بازيكنان تيم ايران، هند خيلي دوســت داشتني است چون در آنجا توانســتيم بــه جام جهاني صعود كنيم. از طرف ديگر از اينكه بهعنوان نماينده آســيا در يك كشور آسيايي بازي ميكنيم خيلي خوشــحال هستيم. خيلي اميد داريم كه بتوانيم دوباره بدرخشــيم و خاطرههاي خوب خودمان در هند را تكرار كنيم. اين اتفاق دور از دسترس نيست.

در مرحله گروهي در جام جهاني، در همان ورزشگاهي بازي ميكنید كه سال گذشته در مســابقات قهرماني زیر 16 سال آسیا بازي كرده بودید. به نظر شما بازي در این شهر و ورزشگاه یک بار دیگر باعث خوش شانسي تیم ایران ميشود؟

احســاس خيلي خوبي است كه به همان ورزشــگاهی برگرديد كه در گذشته در آن بــازي كردهايــد، معتقدم در درجه اول مــا بايد به توانايي تيم اتكا كنيم نه به شانس؛ ولي اميدوارم كه اين ورزشگاه ما را يك بار ديگر خوشحال كند.

از آنجایي كه شما در بازي با هند دو ضربه پنالتي را به ثمر رســاندي، به نظر ميرســد كه در ضربات پنالتي تخصص داشته باشــي. همچنین در بازي با كره شمالي و عراق هم توانستي ضربات پنالتي را با موفقیت تبدیل به گل كني. رمز موفقیتت چیست؟

تمريــن و اعتماد به نفس باال و از همه مهمتر اعتماد مربيان به من است.

آیا در تمرینات، زیاد روي ضربات پنالتي تمرین ميكني؟ آیا الگویي هم داري كــه در زدن ضربههاي پنالتي موفق باشی؟

بلــه، الگــوي مــن در زدن ايــن ضربهها استيون جرارد است. من ويدئوي پنالتيهــاي او را زيــاد نــگاه ميكنم. به همين دليل توانســتم بهتر پنالتي بزنم و اكثر آنها را به گل تبديل كنم.

به نظرت اعتماد بــه نفس الزم را بــراي اين داري كه در مهرماه و در جام جهاني يك ضربه پنالتي را به ثمر برساني؟

بله، البته با تشــخيص و اعتماد كادر فني سعي ميكنم اين اعتماد به نفس را داشته باشم.

جــام جهاني زير ۶۱ ســال فيفا ســتارههاي بزرگي همچــون توني كروس، سســك فابــرگاس، جيمز رودريگز و نيمار توليد كرده است. شما چقدر براي ديده شدن در جام جهاني ۷۱۰۲ اشتياق داري؟

اولويت من اين است كه در تيم موفق باشــم و به مراحل باالتر بــروم. البته اگر اين بازيها بــراي من و ديگر بازيكنان ســكوي پرتابي به سمت موفقيت و رسيدن به تيمهاي خوب اروپايي شــود، عالي خواهــد بود. جام جهانــي را خيلي از مربيان ميبينند و اميدوارم بعد از موفقيت تيمي، بازيكنان ايران هم بتوانند تواناييهاي خود را نشــان بدهند و اتفاقهاي خوبي رقم بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.