چمنیان: جديترين برنامه ما سفر به اسپانیا است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس چمنيان جزو مربيان موفق رده پايه در فوتبال ايران است. او توانست تيم نوجوانان را به مقام نايب قهرماني آســيا برســاند و در حال حاضر تيم زير 17 ســال را آماده حضور در جام جهاني 2017 هند ميكند. همچنين هدايت تيم زير 16 سال ايران هم بر عهده چمنيان است و او در كنار تيم زير 17 سال اين تيم را هم آماده حضور در رقابتهاي انتخابي قهرماني زير 16 ســال آسيا ميكند. چمنيان در مورد وضعيت تيم ملي زير 17 ســال ميگويد: «وضعيت اين تيم خوب اســت و برنامهها طبق روال پيش ميرود. كارمان بسيار سخت و دشوار است اما با انگيزه تمرين ميكنيم. روند كاري ما در تيم زير 17 ســال برنامهريزي براساس ديدار مقابل گينه، كاستاريكا و آلمان است و خودمان را آمــاده حضور در جام جهانــي ميكنيم. فيلم بازي اين تيمها را كامل ديديم و آناليز كردهايم. اين تيمها از لحاظ فني و جســماني بسيار قوي هستند و بايد بتوانيم خودمان را آماده رويارويي با آنها كنيم.»

ســرمربي تيم زير 16 و زير 17 سال ايران در ادامه ميگويد: «برنامههاي تيم زير 16 سال را هم پيش ميبريم. اردوي تيم زير 17 سال كه به اتمام رسيد اردوي تيم زير 16 ســال آغاز ميشــود. روند آمادگي اين تيم فوقالعاده است. آماده كردن يك تيم جديد ســاده نيست اما از روند پيشرفت بازيكنان رضايت داريم.» چمنيان در پاســخ به اين ســوال كه آيا جديترين برنامه آنها قبل از جام جهاني سفر به اسپانيا است، ميگويد: « دقيقا همينطور است. در اين سفر فرصت برگزاري دو بازي دوستانه بسيار جدي و قوي قبل از شروع مسابقات در تاريخ 6 مهر مقابل فرانسه و 9 مهر مقابل مكزيك را داريم و سپس به هند اعزام ميشــويم تا 15 مهر در اولين مسابقه به مصاف گينه برويم. فرانسه و مكزيك تيمهاي با اعتبار و با كيفيت باال هستند كه از شخصيت جهاني برخوردارند. ما ميخواستيم با غنا هم بازي دوستانه داشته باشيم كه آنها موافقت اوليه خود را اعــالم كردند ولي بعيد ميدانم اين اتفاق بيفتد. ديگر بايد به بازيهاي داخلي روي بياوريم، روز جمعه مســابقه بسيار خوبي با ســايپا داشتيم كه توانستيم شــرايط فني خودمــان را ارزيابي كنيم. در ادامه هم بــا تيمهاي داراي وزن و كيفيت بازي خواهيم كرد.»

وي در رابطــه با اينكه آيا عدم رويارويي بــا تيمي از آفريقا قبل از حضور در جام جهاني به ضرر تيمش تمام نخواهد شــد، ميگويد: «نداشــتن تجربه بــازي مقابل تيمهاي آفريقايي در كارمان بيتأثير نيســت. اميدوار بوديم يك بازي دوســتانه مقابل تيمهــاي آفريقايي برگزار كنيم امــا فعال چنين امكاني وجود ندارد. بازي با فرانســه و مكزيك بازيكنان ما را در مورد حريفان اروپايي و آمريكايي به شــناخت حداقلي ميرســاند اما حريف آفريقايي را بايد از روي فيلمها و آناليز بيشتر شناسايي كنيم.»

ســرمربي تيم زير 16 و زير 17 ســال ايران در رابطه با دســتيارانش هم صحبت ميكند: «دســتيارانم در تيم زير 16 سال با تيم زير 17 سال متفاوت هســتند. قــادر دهقان مربي خــوب اردبيلي در كنار ما حضور دارد و هاشــم خدادادي هم كار بدنسازي را زير نظر دارد. ما از رضا حاج اسبويي در كادر فني هر دو تيم استفاده ميكنيم چرا كه بحث آموزش گلرها نياز به تخصص دارد و امري كليدي است. ما در اردوي تيم زير 16 سال كه امروز آغاز ميشود دو بازي دوســتانه برگزار خواهيم كرد و ســپس اردوي بعدي ما كه از 3 تا 10 شهريور اســت با حضور سوريه خواهد بود كه آنجا هم 2 بازي دوستانه برگزار ميكنيم. در ادامــه فرصت كافي داريم تا با حوصله تجربيــات بازيكنان را باال ببريم، در مقطع فعلي از انگيزه نفرات تيم راضي هســتم ولي هنــوز كار زيادي داريم.» چمنيــان در رابطه با تغيير مكان ديدارهاي انتخابي مقدماتي قهرماني زير 16 ســال آسيا از همدان به البرز ميگويد:«برگزاري بازي در همدان امتيازهايي را دارد امــا بازي در البرز هــم امتيازهاي خاص خودش را دارد. به هر حال آب و هواي كرج به تهران محل اصلي تمرينات ما نزديكتر اســت و در اين وضعيت بهتر ميتوانيم كار كنيــم. اميدوارم در 2 رويداد مهم پيش رو بتوانيم عملكرد موفقي داشته باشيم و سربلند از ميادين خارج شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.