شهاب زاهدي قهرمان جام حذفي ايسلند شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فينال جام حذفي ايسلند برگزار شــد و شــهاب زاهدي اوليــن جام قهرماني را با اين تيم باالي سر برد.

ديدار فينال جام حذفي ايســلند برگزار شــد و تيم IBV كه شــهاب زاهدي را بهعنــوان مهاجم در اختيار دارد با نتيجه دو بر يك توانســت تيم هفو را شكست دهد و عنوان قهرماني را به دست بياورد.

در ايــن ديــدار شــهاب زاهدي مهاجم تيم IBV با توجه به تنها يك تغيير در تركيب اصلي توسط سرمربي تيم، فرصت حضــور در ميدان را پيدا نكرد.

ايــن دو تيــم در چارچــوب رقابتهــاي ليگ هم برابــر هم قرار گرفته بودند كه تيم شهاب زاهدي با نتيجه يك بر صفــر در خانه خودش بازي را به حريف واگذار كرده بود. هفو در حال حاضر رتبه سوم جدول را در اختيار دارد.

زاهدي حدود يك ماه است كه به عضويت اين تيم ايسلندي در آمده. او كه دو، سه فصل قبل و زمان مربيگري حميد درخشــان در پرسپوليس بازي ميكرد، فصل قبل را در ماشينسازي گذرانــد و بــراي اين تيــم بهعنوان بازيكن اصلــي به ميدان رفت. زاهدي اميدوار است بيشتر از قبل در تركيب

IBV قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.