بشار‌‌‌رسن:شماره‌7‌پرسپوليس‌را‌مي‌خواهم

بشــار رســن هافبك جوان و ملي پوش عراقي ديروز وارد تهران شد. رســن كه پيش از اين قرارداد دو سالهاش را با پرســپولس بسته بود بالفاصله بعد از حضور در تهران به بيمارســتان آتيه رفت تا در آزمايشهاي پزشــكي الزم شــركت كند. مدير برنامه ايراني رســن تاكيد داشــ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - بدني بعد ات از چطور پايان است؟ بازيهايليگ عراق شــرايط به احتمال زياد از فردا (امروز) در تمرينهای پرسپوليس حاضر ميشوم. در حال حاضر اصال مشكل بدني ندارم و آمادهام اما يك مقدار خســته هستم و با دو ســه روز اســتراحت همه چيز عادي و طبيعي خواهد بود. يعني ميتو

بدني بعدات ازچطورپاياناست؟ بازيهايليگ عراق شــرايط

به احتمال زياد از فردا (امروز) در تمرينهای پرسپوليس حاضر ميشوم. در حال حاضر اصال مشكل بدني ندارم و آمادهام اما يك مقدار خســته هستم و با دو ســه روز اســتراحت همه چيز عادي و طبيعي خواهد بود. يعني ميتواني مقابل ســياه جامگان بازي كني؟

گفتم كه با كمي استراحت و ريكاوري شرايط بازي را پيــدا ميكنم اما اينكه ســرمربي بخواهد از من در آن مســابقه اســتفاده كند يا نه به نظر ايشان برميگردد.

فكر ميكني با توجه به دير اضافه شــدنت به پرســپوليس بهموقع با بقيــه بازيكنان و تاكتيكهاي برانكو هماهنگ شوي؟

فكر ميكنــم بعد از بازيهــاي هفته پنجم زماني براي اســتراحت تيمها باشــد كه در آن زمان ميتوانم با تيم هماهنگ شوم.

اما در آن مقطع بازيهــاي تيمهاي ملي برگزار ميشود و تو هم عضوي از تيم ملي عراق هستي. درست يك روز بعد از بازي پرسپوليس مقابل گسترش فوالد در تبريز تيم ملي عراق با سوريه در مالزي يك بازي تداركاتي دارد.

خــب من هنوز برنامه تيم ملــي را نميدانم. مشخص نيست كه در بازي تداركاتي تيم ملي حضور داشــته باشــم يا نه اما اگر تاريخ بازيهاي فيفا باشد با اجازه باشــگاه پرســپوليس در بازيهاي تيم ملي كشورم حاضر ميشوم. چرا در تيم ملي عراق جزو بازيكنان اصلي نيستي؟

در تيم ملي بازيكنان شــاخص زيادي حضور دارنــد و رقابت براي بازي كردن فشــرده اســت. در پست من هم احمد ياســين باتجربه حضور دارد كه در ليگ ســوئد بازي ميكند و قرارداد ميليون دالري بسته است.

وحيد اميري را در تيم ملي ديدهام و بيرانوند را هم ميشناسم كه پرتاب دستهاي بلندي دارد. حسيني كاپيتان و دفاع مياني است. مهدي طارمي هم كه خط حمله بازي ميكند. او فوتباليست خوبي است و گامهاي بلندي دارد. مهدي در ديدار دوستانه ايران و عراق خيلي خوب بازي كرد.

بازي با االهلي نزديك اســت. از اين تيم چه شناختي داري؟

بازيهــاي ايــن تيــم را ديــدهام و بازيكنان كليديشــان را ميشناســم. مــن بازيهــاي قبلــي پرســپوليس در ليگ قهرمانان را هم ديدهام و به نظرم پرسپوليس ميتواند اين حريف را هم از پيش رو بردارد.

با قهرمانــي نيروي هوايي در ليگ عراق اين تيم فصــل بعد در ليگ قهرمانان آســيا حضور خواهد داشــت. اگر نيروي هوايي با پرسپوليس همگروه شــود اين بازي برايت چه حسي خواهد داشت؟ مطمئنا بــازي عجيب و ويــژهاي برايم خواهد شــد اما فعال روي اين فصل ليــگ قهرمانان و قهرماني با پرسپوليس تمركز كردهام. يعني به قهرماني در آسيا خوشبيني؟

بله صد در صد. من براي قهرماني در آســيا به پرسپوليس آمدهام. من در فوتبال عراق افتخارات زيادي به دســت آوردم. بهترين بازيكن جوان سال شدم و به قهرماني رسيدم اما ميخواهم با پرسپوليس به قهرماني آسيا برسم. در آرايــش مد نظر برانكو در كدام پســت راحت تري يا آن را ترجيح ميدهي؟ من سيســتمي كه آقاي برانكو انتخاب كرده را دوســت دارم و در چهار پســت هافبك چپ و راست، هافبك پشــت مهاجم و مهاجم دوم ميتوانم بازي كنم و برايم فرقي ندارد. هر كجا مربي بخواهد بازي ميكنم. از بين همبازيان جديدت در پرســپوليس كدام نفرات را خوب ميشناسي؟

وحيد اميري را در تيــم ملي ديدهام و بيرانوند را هم ميشناســم كه پرتاب دســتهاي بلندي دارد. حسيني كاپيتان و دفاع مياني است. مهدي طارمي هم كه خط حمله بازي ميكند. او فوتباليســت خوبي است و گامهاي بلندي دارد. مهدي در ديدار دوستانه ايران و عراق خيلي خوب بازي كرد. از برانكو چقدر شناخت داري؟

يكي از داليلي كه پرســپوليس را انتخاب كردم حضــور آقاي برانكــو در راس كادر فني بــود. او مربي باشخصيتي است كه همراه با تيم ملي كرواسي و ايران در جام جهاني حضور داشته و افتخارات زيادي دارد.

تو در ورزشــگاه خالي از تماشــاگر آزادي بازي كردهاي اما حتما جو اين ورزشگاه در زمان بازيهاي پرسپوليس برايت جالب خواهد بود.

بلــه. من در بازی با فوالد در ورزشــگاه بودم و حس و حال خوبي برايم داشــت. البتــه نيروي هوايي هــم تقريبا به اندازه پرســپوليس در عراق طرفدار دارد و خوشــحالم كه در ايران هم بــراي يك تيم پرطرفدار بازي ميكنم. براي آمدن به ايران از كدام بازيكنان عراقي مشورت گرفتي؟

به غير از مدير برنامه هايم با نشات اكرم صحبت كــردم. او در ايران بــازي نكرده امــا از تمام ليگهاي منطقه شناخت خوبي دارد و با من ارتباط خوبي دارد. با مروان حســين كه او هم تازه به سپاهان آمده كري نداري؟

نه مــروان در تيم پليس بازي ميكرد و من در نيروي هوايي. او فعال در تيم ملي حضور ندارد و درباره فوتبال ايران با هم حرف نزديم.

تــو در تيم نيروي هوايــي و تيم ملي عراق پيراهن شماره 13 را به تن ميكردي كه اينجا در پرســپوليس متعلق به ماهيني كاپيتان دوم تيم است. ميخواهي چه شمارهاي را انتخاب كني؟ من شمارههاي باال را دوســت ندارم و احتماال بين شماره ۶ و ۷ يكي را انتخاب ميكنم. كدام را بيشتر دوست داري؟ خيلي فرق نميكند اما اگر خدا بخواهد شماره ۷ را ميخواهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.