منشا شايعه جدايي، ناراحتي از پاس ندادن و گلزني طارمي را تكذيب كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به تعهدم پايبندم، بهترين دوستي را در تيم داريم

در حالي كه گفته ميشــد منشــا به خاطر حاشــيههاي اخير از سوي مســووالن باشگاه پرسپوليس ممنوع المصاحبه شــده اما او ديروز مصاحبه مفصلي انجام داد و تمام شايعات را تكذيب كرد. مهمترين حرفهاي مهاجم نيجريهاي پرسپوليس را ميخوانيد:

مسلما دوست دارم بازي كنم

مصدوميتي ندارم و اينكه روي نيمكت نشســتهام تصميم سرمربي تيم است. مسلما دوست دارم بازي كنم و اين را نه در حرف بلكه بايد در تمرين و زمان مســابقه نشان دهم. در چند ديدار اخير شرايط آنطور كه بايد از نظر كيفي برايم پيش نرفته اما هميشه قرار نيست همينطور باقي بماند و مسلما روزهاي بهتري نيز در پيش اســت. روزهايي كه ميتوانم بيشــتر و بهتر به ميدان بروم و موفقيت فردي و تيمي را كسب كنم. براي يك مهاجم هميشه برترين و بهترين يعني گل زدن و قرار داشتن در اصل موفقيت تيم. من نيز به دنبال اتفاقات بهتر هستم و بر اين اساس به هفتههاي بهتر نگاه ميكنم.

بیرانوند هم گل بزند خوشحالم

اين ســوال عجيبي اســت كه از گلزني او(طارمي) ناراحتم. اين بدترين شيوه سوال است و هيچ دليل و اتفاقي نميتواند بازيكني را بابت گلزني همتيمياش ناراحت كند. ما همگي يك هدف مشــترك و تيمي داريم و اصول تيم نيز بر اين اســاس شكل ميگيرد. در ابتدا همه به دنبال موفقيت تيم هستيم و در اين راه موفقيتهاي فردي در كنار هم اين مســاله را خواهد ســاخت. مشخص اســت كه در ابتدا قهرمانــي با تيم برايم ارزشــمندتر از آقاي گلي خودم يا مهدي باشد. نه تنها طارمي كه بيرانوند هم گل بزند خوشــحال میشوم چراكه همه ما اينجا جمع شدهايم تا اتفاقي تيمي را رقم بزنيم.

خوشحالم كه شايعات را متوجه نميشوم

خوشحالم كه شايعات را متوجه نميشوم و آنها را نميخوانم. البته طي چند روز اخير برخي از هواداران در صفحه اينســتاگرامم در اين باره كامنت گذاشــتهاند. آنها مرا به باقي ماندن در پرسپوليس و دوستي با طارمي دعوت كردهاند كه كمي عجيب است. من هم به تعهدم با پرسپوليس پايبند هستم و هم بهترين دوســتي را در تيم دارم. هم فرشــاد احمدزاده و هم طارمي، سيامك و ديگران دوست صميمي هستيم. واقعا از اين شايعات فقط ميتوان تعجب كرد و خنديد. هواداران پرسپوليس مطمئن باشند هيچ اتفاق عجيبي رخ نداده و همه ما تصميمات و اهداف بزرگي داريم.

مگر ميشود سه هفته بروم آزمايش دوپینگ؟

اين بدترين قرعه ممكن اســت. مگر ميشــود سه هفته پياپي من جزو قرعه دوپينگ باشم؟ من مشكلي با اين مساله ندارم و حتي در تمرين هم بيايند با كمال ميل دســتور آنها را اجرا ميكنم اما سه هفته پياپي آن هم در شرايطي كه برخي اوقات اتوبوس تيم ميرود و با مشــكل براي خروج از استاديوم مواجه ميشوم هر كسي را ممكن است عصبي كند. يك هفته فشار سنگين تمرين و بازي و بعد اين دغدغه باعث عصبانيتم شد و تنها دليل عصبانيتم همين بود و هست.

مسلمان احساس كرد ديگري فرصت بهتري دارد

فوتبال بازي ثانيههاســت و خيلي ســختتر از چيزي اســت كه شما تصور ميكنيد. شــايد يك تماشــاگر بيرون از زمين بگويد چرا بازيكن اين فرصت را از دست داد يا چرا پاس و ضربه بهتري نزد اما واقعا در داخل زمين همه چيز متفاوت اســت و در ثانيه بايد تصميم بگيري. من آن لحظه انتظار پاس داشتم اما محسن تصميم ديگري گرفت و احســاس كرد ديگري در فرصت بهتري قرار دارد و همه چيز تمام شــده و نميدانم وقتي خبرنگار يا فردي در كنارم حضور نداشته چطور متوجه شده بابت اين مســاله عصباني هستم. ايگور حاضر است و ميداند كه من در خصوص اعــالم مدير تيم براي رفتن به اتاق دوپينگ در حال حرف زدن بودم و هيچ اتفاق ديگري وجود نداشــت. ما هــر روز با هم تمرين ميكنيم و هم من و هم طارمي در خصوص همكاري و شيوههاي پاس و قرار گرفتن در موقعيت گل با هم تمرين و برنامهريزي ميكنيم. اين چيزي كه ميگوييد اصال صحت ندارد و در هيچ تيم بزرگي ديده نميشود و اين شايعات در خصوص تيمهاي آماتور و توسط افراد آماتور انتشار مييابد و در خصوص ما اينچنين نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.