پرسپوليس‌باز‌هم‌بدهكار‌م ‌يشود؟

سازمان لیگ اصالح كرد؛تعداد تماشاگران 728 هزار و 500 نفر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از اعتــراض علي اكبر طاهري به درآمد بليتفروشــي، سازمان ليگ اطالعيهاي صــادر كرد و مدعي شــد حتــي مبلغ 2 ميليــارد و صد ميليون تومــان هــم از ايــن باشــگاه طلبكار اســت. همچنين ســازمان ليگ ميزان تماشــاگران بازيهاي پرســپوليس در فصل گذشــته را اعالم كــرد كه عدد اعالم شده تناقضاتي با آنچه قبال گفته شده بود، داشت. در اين بيانيه اعالم شد تماشاگران پرســپوليس 588 هزار نفر بوده در حالي كه همين ســازمان يك ماه پيش در خبري تعداد تماشــاگران پرســپوليس در ليگ شانزدهم را 88۹ هزار نفر عنوان كرده بود.

بعــد از اين مســاله كــه موجب اعتراض هواداران پرسپوليس در فضاي مجازي شــد پندار خمارلو مدير روابط عمومي باشــگاه در اعتراض به ارقام و اعداد اعالم شــده گفت: «ما مســائل مختلفي براي طرح ســوال داريم اما در اينجا ميخواهيم فقط روي دو ســوال مهم تمركــز كنيم: ۱- چه اتفاقي افتاد كه آمار 88۹ هزار تماشاگر پرسپوليس در فصل قبل اكنون 588 هزار نفر شده اســت و -2 طرح ميانگين بليت ۰۰58 تومان بر اســاس چه معياري به دست آمده است؟ »

وي دربــاره شــبهات موجود در بيانيه سازمان ليگ درباره بليتفروشي پرســپوليس گفت: «دربــاره ميانگين قيمت بليتهايي كه سازمان ليگ اعالم كرده نكات جالبي وجود دارد. اين واضح و مبرهن اســت كه در استاديوم آزادي اولين جايگاههايي كه توسط تماشاگران پر ميشود ســكوها و روبهروي جايگاه است. اگر دقت كنيد حتي در بازيهايي كه جمعيت كمي آمده و مثال ۰3 هزار نفر در ورزشگاه بودند نيز تماشاگران در جايگاه و روبهروی جايگاه نشســتهاند. بليت جايگاه با كارت عضويت 5۱ هزار تومان و با كارت ملــي 8۱ هزار تومان اســت. روبهروي جايگاه نيــز با كارت عضويت 8هزار تومــان و با كارت ملي ۰۱ هزارتومان است. پشت دروازهها نيز با كارت عضويت 8 هزار و با كارت ملي ۰۱ هزار تومان اســت. طبقه باال هم با كارت عضويــت بليتها 5 هزار تومان و با كارت ملي ۷ هزار تومان است.»

خمارلــو افزود: « حاال بر اســاس ميانگينــي كه ســازمان ليــگ اعالم كــرده و ۰۰58 تومــان در نظر گرفته يعني تمــام هواداران پرســپوليس در طول فصل در طبقه دوم نشســته اند؟ اين در حالي اســت كــه حتي در كم تماشاگرترين مسابقات پرسپوليس نيز جايگاه و روبهروي جايگاه پر شده است. جالبتر اينجاســت كه درآمد شــركت برهان مبين كه بليت فروشــي را انجام داده تنها ۰۰۷ ميليون تومان از باشگاه پرسپوليس كمتر اســت. سازمان ليگ به ما توضيح بدهد كــه در كجاي دنيا سهم باشگاه تنها ۰۰۷ ميليون بيشتر از شركت بليت فروشي است؟ »

همچنين محمد تركاشوند معاون اقتصــادي باشــگاه پرســپوليس هم گفت: «ايــن تعداد اعالم شــده و من نميگويم دســت بردهاند. پارســال در تمام مســابقات ما به طور ميانگين ۰۴ هزار تماشــاگر حضور داشــت و حتي در بعضي مســابقات ورزشــگاه پر بود. اگر هــر بليت را به طــور ميانگين ۰۱ هزار تومان حســاب كنيد ميشود ۰۱ ميليارد تومان. همه كسريها را هم كه انجام بدهيد، با يك حساب سرانگشتي سهم پرسپوليس از بليت فروشي ۷ تا 8 ميليارد تومان است.»

بعــد از اين اعتراضهــا و هجمه هــواداران معتــرض، ســازمان ليــگ اشــتباهش را جبران كرد و در اطالعيه جديدش ضمن اعتراف به اشتباه نوشت پرســپوليس در ليــگ پانزدهم در ۴۱ بازي 85۶هزار و۰۰5 تماشــاگر داشته و يك بازياش بدون تماشــاگر(بازي با سياهجامگان) بوده اســت. طبق اعالم ســايت ســازمان ليگ تعداد هواداران پرســپوليس در فصل گذشــته هم در 5۱ مســابقه خانگي 82۷ هزار و ۰۰5 نفر بوده اســت كــه بايد ديــد طبق اعداد جديد آيا ميــزان بدهي يا طلب پرسپوليس از ســازمان ليگ هم تغيير ميكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.