پنجعلي:پرسپوليسبهترازبقيهتيمهابازيميکند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمد پنجعلــي درباره خريدهاي جديد پرســپوليس گفت: «بازيكنــان جديد تا االن خيلــي خوب بودند و فعــال زمان ميخواهند تا كامــال در تيم جــا بيفتند. بــه نظرم تيم پرســپوليس بــا بازيكناني كــه روي نيمكت و زميــن دارد قابليت رســيدن به فينال ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا را هم دارد. اين تيم بهتر از همه تيمهاي ليگ بازي ميكند و بهتر از ســاير تيمها هم گل ميزند. خوشــبختانه طارمــي نيز به رونــد خوب خود بازگشــته و ميتوانــد كمــك زيادي بــه تيمش كند.» پيشكســوت پرســپوليس در خصوص اينكه گفته ميشود تعدادي از بازيكنان در اين تيم به يكديگر پاس نميدهند، گفت: «اصال چنين چيزي امكان ندارد. منشــا هم در چند صحنه تشــخيص داد خودش ضربه بزند و پاس نداد. از اين اتفاقات در تمام تيمها ميافتد و به اين معني نيست كه كسي عمدا به شخص ديگري پاس نداده باشد.» وي در پاسخ به اين پرسش كه به نظرش چه تيمهايي در اين فصل مدعي قهرماني هستند، گفت: «فعال نميشود در اين مورد حرف زد. بعضــي از تيمها در نيمفصل دوم شروع به نتيجهگيري ميكنند و هيچ چيز قابل پيشبيني نيست. شــايد بعد از گذشت شش يا هفت هفته بشود در اين مورد صحبت كرد. به طور كلي برخي از تيمها ماهيتشــان باالنشيني است و بعضي ديگر هم شگفتيساز ميشــوند. به نظرم تيمهاي ريشهداري مانند استقالل و پرســپوليس شانس بيشتري براي قهرماني دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.