مدافع سوری در ليست االهلی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از روزنامه الرياضيه عربستان، باشــگاه االهلی تصميم گرفت تا قرارداد آبوبوانا، مدافع تيم ملی نيجريه را فســخ كرد تا به جای يك مدافع عربی جايگزين كند.اين تصميم االهلی به اين خاطر بود كه آبوبوانا به محض اينكه به جده رســيد به بيماری ماالريا مبتال شد و در هيچ يك از تمرينات تيمش حاضر نشــد در نتيجه االهلی قراردادش را فسخ كرد.با توجه به اينكه دسوزا از حضور در االهلی منصرف شــده اگر مدافع ســوری مد نظر االهلی به اين باشــگاه بپيوندد نامش در ليست آســيايی اين تيم قــرار خواهد گرفت به شرطی كه در زمان مقرر قرارداد ببندد و آی تی سی اش صادر شود. احمد الصالح، مدافع تيــم ملی فوتبال ســوريه و عضو باشگاه هنان جيانی چين گزينه جانشينی آبوبوانا در االهلی است كه باشگاه در حال مذاكره با اين مدافع سوری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.