دسوزا با االهلی به توافق نرسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالی كه هفته گذشــته تصوير لئوناردو دســوزا هافبك برزيلی مد نظر االهلی در حال امضای قرارداد در سايت اين باشگاه منتشر شد اما بعد از شايعات روزهای اخير گفته شــد اين برزيلی از حضور در تيم عربســتانی پشيمان شده اســت.االهلی كــه بــرای رضايتنامه و قرارداد اين بازيكن حاضر بود ميلياردها تومان هزينه كند حاال بايد دنبال بازيكن ديگری باشــد تا جای دسوزا را پر كند. ديروز روزنامه الوطن عربستان خبر داد لئوناردو دسوزا، مهاجم برزيلی با االهلی بــه توافق مالــی نرســيد و در نهايت با فســخ پيش قراردادش عربســتان را به مقصد بلگراد ترك كرد. با اين حســاب خط ميانی االهلی تقويت نخواهد شد و ربــروف نهايتا بتواند خط دفاع تيمش را با يك خارجی ديگر ترميم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.